معاونیت ملکی، معینیت مبارزه علیه مواد مخدر

 

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه اول  وزارت داخله را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ معاونیت ملکی، معینیت مبارزه علیه مواد مخدر ۰۴۱۶

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                        معاونیت ملکی، معینیت مبارزه علیه مواد مخدر

بســــت:                             اول

وزارت/اداره:                         وزارت امور داخله

موقعیت بست:                     کابل

تعداد بست:                         (۱)

بخش مربوطه:                     معینیت مبارزه علیه مواد مخدر

گزارشدهی به :                   معین مبارزه علیه مواد مخدر

گزارش گیر از:                      کارکنان تحت اثر (مطابق ساختارتشکیلاتی)

تاریخ نشروختم اعلان:           ۰۸/۰۵/۱۳۹۹ الی ۲۳/۰۵/۱۳۹۹

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

هدف وظیفه: نظارت، کنترول، مراقبت، طرح  وترتیب پالیسی ها، پلانگذاری بخش های مربوطه در هماهنگی  وهمکاری با شرکای کاری ذیدخل در امورمبارزه با مواد مخدر.

—————————————————————————————————————————

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. نطارت ومراقبت از طرح،تنظیم پالیسی ها، برنامه ها و  پلان های عملیاتی در عرصه مبارزه با مواد مخدر.
 2. ایجاد میکانیزم های موثر به منطور هماهنگی فعالیت های مبارزه با مواد مخدر با ادارات تطبیق کننده قانون مبارزه با مواد مخدر.
 3. طرح و انکشاف برنامه ها به منظور نیل به اهداف استراتیژی و پالیسیها در عرصه موا دمخدر.
 4. تامین روند تبادله معلومات میان ریاست های مربوطه جهت تنظیم و هماهنگی فعالیت ها در عرصه مواد مخدر.
 5. سازماندهی فعالیت های شعبات تحت اثر و کنترول، نظارت و ارزیابی وظیفوی شان در عرصه مواد مخدر.
 6. پلانگذاری امحای کشت، تولید، پروسس مواد مخدر، ترافیک، قاچاق در افغانستان با مساعی مشترک شرکای کاری.
 7. اشتراک در ملاقات های دوجانبه و چند جانبه رهبری و هیآت خارجی جهت هماهگی به منظور جلب و حمایت تمویل کننده گان در عرصه مواد مخدر.
 8. توجه به امورتخصصی،مسلکی و آگاهی دهی به پرسونل ملکی از قوانین و مقررات درعرصه مواد مخدر .
 9. تدویر جلسات هفته وار با رؤسای بخش های تحت اثر جهت تبادل تجارب و رفع مشکلات. اخذ گزارش از کارکرد و فعالیت های انجام شده ریاست های مربوط.
 10. کنترول از تطبیق قوانین،طرزالعمل ها، دایرکتیف ها و اوامر معینیت مبارزه با مواد مخدر در ریاست های مربوطه

وظایف مدیریتی:

 1. تهیه وترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه درمطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت/اداره.
 1. پلانگذاری فعالیت های مبارزه با مواد مخدر به همکاری وزارت ها و ادارات مستقل دولتی و غیر دولتی و دونرهای تمویل کننده جهت نیل به اهداف اداره
 2. اداره و سازماندهی کلیه امور بخش مربوطه در مطابقت با اهداف و استراتیژی وزارت و انجام وظایف به وقت وزمان معین، با وجه احسن و رعایت اصل شفافیت، مطابق قوانین، مقررات وطرزالعمل های نافذه کشور.
 3. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی ریاست مربوطه بمنظور تطبیق استراتیژی، پالیسی و پلان کار.
 4. ارائه مشوره در تعین خط مشی و پالیسی اداره مربوطه.
 5. اطمینان از مدیریت سالم، استخدام، تشویق، ترغیب، آموزش و انکشاف کارکنان، جهت اجرای بهتر امور مطابق معیارهای تعیین شده.
 6. ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر، بمنظور ایجاد انگیره برای بهبود عملکرد، افزایش موثریت و بازدهی کار، تعین نیاز های آموزشی و بالا بردن ارتقای ظرفیت.
 7. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه.
 8. رهبری وارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعه مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظر داشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی اداره مربوطه.
 9. رعایت وحصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزارواذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحه کاری مربوطه.
 10. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.
 11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت/ اداره مربوطه سپرده میشود

وظایف هماهنگی:

 1. سهمگیری فعال و اشتراک در ملاقات های دوجانبه و چند جانبه رهبری و هیآت خارجی جهت هماهگی به منظور جلب و حمایت تمویل کننده گان در عرصه مواد مخدر
 2. تامین ارتباط و ایجاد هماهنگی با بخش های تحت اثر و سایر بخش های داخلی غرض حصول اهداف متوقعه اداره مربوطه.

………………………………………………………………………………………………………………………………..

شرایط استخدام (سطح تحصیلی و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۷، ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی: حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های: حقوق، اداره و تجارت، انکشاف پالیسی ها ، پلان گذاری، حکومت داری خوب، منجمنت و پلان گذاری ، پالیسی و اداره عامه، علوم سیاسی، جامعه شناسی ، اقتصاد ، مدیریت توسعه ، فلسفه و علوم انسانی یا سایر رشته های مرتبط، از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود؛

تجربه کاری: حداقل تجربه کاری از داخل و یا خارج کشور در یکی از بخش­های (تحقیق، مطالعه.پلانگذاری، هماهنگی، سروی،تحلیل وارزیابی  مبارزه با مواد مخدر و یا سایر موارد مندرج  این لایحه وظایف)  ؛

 • مدیریتی یا تخصصی، حد اقل چهار سال برای لیسانس، سه سال برای ماستری و دو سال برای دکتورا؛
 • دارنده گان تجربه کاری تخصصی مرتبط مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی واجد شرایط شناخته میشود؛

.مهارت های لازم: تسلط به یکی از لسان های رسمی (دری یا پشتو) و لسان انگلیسی، توانایی رهبری و کنترول اداره و مهارتهای کامپیوتر در برنامه های مرتبط به وظیفه؛

موارد تشویقی: (۵) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم، و (۳) نمرۀ امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت.

(۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

نوت:

 • افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق (در صورتیکه معلولیت شان مانع اجرای وظایف محوله نگردد) میتوانند برای احراز این بست درخواست نمایند؛
 • درخواست کننده گانیکه اسناد مورد نیاز شرایط استخدام این لایحه وظایف را بصورت درست، واضح و شفاف به بورد تعیینات ارایه ننمایند واجد شرایط این بست دانسته نشده حق شکایت ندارند؛

 

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم