معاون تخنیکی شورای طبی

 

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه اول  شورای طبی افغانستان را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست کود بست
۱ معاون تخنیکی شورای طبی ۰۶۰۹

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                    معاون تخنیکی شورای طبی

بســــت:                          اول

تعداد بست:                      (۱)

وزارت/اداره:                  شورای طبی افغانستان

بخش مربوطه:                   معاونیت تخنیکی

موقعیت بست:                   کابل

گزارشده به :                     رئیس عمومی شورای طبی افغانستان

گزارش گیر از:                     کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

انداره معاش:                     اصل معاش بست+ امتیاز پروژۀ تغییر از قدم اول ۱۳۲٫۸۰۰٫۰۰ افغانی الی قدم پنجم ۲۰۱،۳۱۱٫۰۰ افغانی (مطابق رهنمود پرداخت امتیازات پروژۀ تغییر)

 

تاریخ نشروختم اعلان:        ۰۶/۰۹/۱۳۹۹ الی ۱۷/۰۹/۱۳۹۹

 

پروژۀ تغییر:

پروژه تغییر مستقیماً جوابگو به چهارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان بشمول اولویت انکشافی در مورد سیستم سازی پاسخگو و موثر اداره عامه و همچنان به هدف ایجاد، حفظ و تقویه تخصص گرایی خدمات ملکی میباشد.

هدف کلی پروژه تغییر عبارت است از تقویت ظرفیت وزارت ها و ادارات دارای اولویت از طریق استخدام بست های کلیدی به اساس شایستگی، بهبود مدیریت کارمندان و پلانگذاری بهتر منابع بشری.

پروژه تغییر توسط صندوق وجهی کمک ها برای بازسازی افغانستان (ARTF) و انجمن انکشاف بین المللی (IDA) گروپ بانک جهانی تمویل میگردد و  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نماینده گی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان این پروژه را تطبیق مینماید.

بر اساس پلان استراتیژیک منظورشدۀ منابع بشری، وزارت‌ ها و ادارات برای هر بست دارای متصدی و خالی شامل این پروژه، در شروع هر سال وظایف کلیدی (Key Deliverables) و شواهد اثباتیه (Means of Verification) مطابق به لایحۀ وظایف، اهداف اساسی اداره، در هم‌آهنگی با آمر مستقیم ترتیب و ضم قرار داد کاری شان می‌گردد. ارزیابی اجراآت کارکنان که از این طریق استخدام می‌گردند، درختم هر سال به اساس گزارش منظور شده اجراات کاری شان در مقابل وظایف کلیدی و شواهد اثباتیه صورت می‌گیرد و تمدید قرار داد کاری کارکنان برای سال بعدی مشروط به تکمیل موفقانه این وظایف می باشد.

شورای عالی طبی:

شورای طبی افغانستان طی فرمان شماره ۶۵ مورخ ۱۰ ثور ۱۳۹۶  به منظور تا‌مین  شرایط و مصؤنیت  و حقوق صحی مریضان، معیاری سازی ارتقای کیفیت و تنظیم خدمات صحی دوکتوران طب، تقویت و بهبود ستندردهای آموزشی طبی در کشور و  حمایت از حقوق مسلکی دوکتوران طب  منحیث یک اداره  تخنیکی ایجاد گردید و قانون شورای طبی افغانستان در ماه میزان سال ۱۳۹۷ توشیح و در جریده رسمی به نشر رسیده است. شورای طبی افغانستان جهت تسریع فعالیت های عملی و هسته گذاری یک اداره کارا و موثر منحیث مجری قانون همواره کوشش نموده است تا مطابق قانون در تفاهم با شرکای کاری مسؤلیت های خویش را ادا نماید.

 

 

هدف وظیفه: مدیریت، رهبری، نظارت و حمایت از پروسه ایجاد و تطبیق پلانها، پالیسیها و استراتیژی شورای طبی تثبیت و ارزیابی گزینه ها، تحلیل پیامد ها و ایجاد شاخص ها برای نظارت و ارزیابی فعالیت ها در مطابقت با دیدگاه، اهداف و قوانین مربوطه.

 

 

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. رهبری و مدیریت پروسه ایجاد پالیسی ها، استراتیژی، طرزالعمل ها، لوایح و رهنمود های تخنیکی شورای طبی در مشوره با دیپارتمنت ها و دست اندرکاران ذیربط
 2. رهبری، مدیریت و نظارت از اجراات مربوط به بخش های تنظیم امور دوکتوران، تنظیم امور موسسات تحصیلات عالی طبی، ارتباط با ولایات و بخش تحقیقات جهت تطبیق پالیسی ها، استراتیژی، طرزالعمل ها، لوایح و رهنمود های تخنیکی مربوطه.
 3. رهبری پروسه تحلیل متداوم ارقام و معلومات تخنیکی مرتبط به ساحات فعالیت شورای طبی و اتخاذ تصامیم به موقع در مطابقت با دیدگاه شورای طبی و قوانین نافذه کشور.
 4. رهبری و نظارت از ایجاد سیستم نظارت و ارزیابی، تحقیقات و رسیده گی به شکایات و تخلفات مسلکی درهماهنگی با دست اندرکاران ذیربط.
 5. رهبری تخنیکی ایجاد تفاهمنامه ها، موافقتنامه ها و ایجاد ارتباطات کاری با شورای های طبی سایر کشور ها و موسسات مرتبط در داخل کشور.
 6. تثبیت چالش ها و مشکلات فراه راه تطبیق موفقانه برنامه ها و اتخاذ تدابیر مقتضی و رهنمائی تیم های تخنیکی جهت رفع چالش ها.
 7. رهبری پروسه آگاهی دهی عامه و داخل شورای طبی در ارتباط به پالیسی ها، استراتیژی ها و پروسیجر های کاری شورای طبی.
 8. حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحه کاری مربوطه.
 9. حصول اطمینان از مسایل عمومی چون تساوی جندر در طرح و تطبیق پالیسی ها و استراتیژی های شورای طبی.

وظایف مدیریتی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده اداره؛
 2. حسابدهی از اجراات کاری و تامین شفافیت در اداره مربوطه مطابق قوانین نافذه کشور؛
 3. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛
 4. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست مربوطه؛
 5. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه؛
 6. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحه کاری مربوطه؛
 7. رهبری و ارایه معلومات مطالبه شده به صورت دقیق و به موقع از چگونگی اجراآت بخش های تحت اثر به مرجع اطلاع رسانی اداره در مطابقت به قانون دسترسی به اطلاعات؛
 8. رهبری، مدیریت و ارزیابی اجراات کارکنان تحت اثر، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان بخش های تحت اثر؛
 9. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛ و
 10. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

 1. هماهنگی و تامین ارتباط کاری با بخش های ذیربط اداره مربوطه و سایر بخش ها جهت اجرای بهتر امور محوله.
 2. هماهنگی و تامین ارتباط تخنیکی با وزارت صحت عامه و وزارت تحصیلات عالی جهت تطبیق پلان و برنامه های تخنیکی.

—————————————————————————————————————–

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف؛  با در نظر داشت مواد ۷، ۸ و ۳۴  قانون کارکنان خدمات ملکی و بند های (۹) و (۱۰) ماده ۹ تعدیل قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های طب، (MD)، مدیریت صحت عامه و سایر رشته های مرتبط از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته‌های فوق‌الذکر ارجحیت داده می ‌شود.

تجربه کاری: مدیریتی یا تخصصی در یکی از بخش های (امور طبی، خدمات صحی، مدیریت صحت عامه، کنترل کیفیت امور صحی، طبابت، نظارت و ارزیابی امور صحی و طبابت) و یا سایر موارد مندرج وظایف تخصصی در این لایحه وظایف از داخل و یا خارج کشور، حداقل چهار سال برای لیسانس، سه سال برای ماستر و  دو سال برای دوکتورا.

مهارت­های لازم:

 1. تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و زبان انگلیسی
 2. مهارتهای کامپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه
 3. مهارت های لازم در بخش های رهبری، ارتباطات و تصمیم گیری

موارد تشویقی:

الف). (۵) نمره امتیازی برای بست های سوم وچهارم، و(۳) نمره امتیازی برای بست های اول ودوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت.

ب). (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

نوت: افراد دارای معلولیت واجد شرایط میتوانند در صورتیکه معلولیت شان مانع انجام کار در اداره نگردد، برای احراز این پست درخواست نمایند.

————————————————————————————

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم