معاون ریاست سرحدی

 

تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم    وزارت امورداخله را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ معاون ریاست سرحدی                                                                      ۰۷۲۰

 

مشخصات بست:

عنوان بست:               معاون ریاست سرحدی

بســـــــت:                  دوم

موقعیت پست:                کابل

وزارت/اداره:                 وزارت امورداخله

گزارش به :                  رئیس پولیس سرحدی

گزارش­گیر از:                کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

تاریخ نشروختم اعلان:     ۲۵/۰۲/۱۳۹۸ الی ۳۰/۰۲/۱۳۹۸

 

هدف وظیفه: هدایت و رهبری در بخش پلانگذاری مالی، لوژستیکی و تامیناتی در تفاهم با قوماندان مطابق به استراتیژی وزارت.

 

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ربعوار و سالانه بخش مربوط در مطابقت با پلان عمومی، جهت برآورده شدن اهداف استراتیژیک وزارت؛
 2. تبادل نظر با قوماندان سرحدی در رابطه به احضارات وظیفوی در سطح قوماندانی و نظارت از اکمال و توزیع حقوق و امتیازات پرسونل؛
 3. بررسی تخصیصات پولی، حفظ و مراقبت، تأمینات مادی تخنیکی، صحی و مالی امور تعمیراتی و مفروشاتی رهنمائی و کنترول دقیق آن؛
 4. تدویر جلسات هفته وار با منسوبین و پرسونل مربوطه، جهت تبادل تجارب و رفع نواقصات، و همکاری و مساعی مشترک با جزوتام های اردوی ملی، پولیس ملی و سایر ارگانهای دولتی؛
 5. تأمین ارتباط سالم و دوستانه با مردم (اقوام، قبایل و اهالی سرحدی نشین) و جلب همکاری شان به روش خاص مسلکی سرحدداری به نفع امنیت در سرحدات کشور؛
 6. تعمیل قوانین نافذه دولت جمهوری اسلامی افغانستان در حدود سیاسی کشور؛
 7. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه بخش مربوطه؛
 8. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه؛
 9. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به اطلاعات و پالیسی ادارۀ مربوطه؛
 10. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه؛
 11. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینارها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛
 12. ارزیابی از اجراآت کارکنان تحت اثر به منظور ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد، افزایش موثریت و بازدهی کار، تعیین نیاز های آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت؛
 13. ارائه گزارش ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری وزارت؛
 14. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت به وی سپرده میشود.

 

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۸،۷، و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد، حقوق، اداره عامه، انکشاف پلان و پالیسی، مدیریت عمومی، اکادمی پولیس، اداره تجارت، لوژستیک و سایر رشته های مرتبط و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود؛
 2. تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه و تخصصی امور پلانگذاری ویا لوژستیکی ویا سایر موارد مندرج اهداف و مسولیت های وظیفوی این بست) حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دکتورا؛ (و همچنان یک سال تجربه کاری در یکی از نهاد های سکتور امنیتی کشور)؛
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی ( پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم