معاون ریاست عمومی تفتیش

 

تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم    وزارت امورداخله را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ معاون ریاست عمومی تفتیش                                                                      ۰۷۱۹

 

مشخصات بست:

عنوان بست:               معاون ریاست عمومی تفتیش

بســـــــت:                  دوم

موقعیت پست:                کابل

وزارت/اداره:                 وزارت امورداخله

گزارش به :                  رئیس عمومی تفتیش

گزارش­گیر از:                کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

تاریخ نشروختم اعلان:     ۲۵/۰۲/۱۳۹۸ الی ۳۰/۰۲/۱۳۹۸

 

هدف وظیفه: هدایت و رهبری کارکنان تحت اثر در بخش های تفتیش ادارات مرکزی و ولایتی پولیس ملی و خدمات ملکی، ارائه نظریات جامع در رابطه به جلوگیری و کاهش نواقصات و کمبودات در عرصه فعالیت و طرح شیوه بهبود آن.

 

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ربعوار و سالانه درمطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت؛
 2. طرح و ترتیب پلان های پیش بینی شده سالانه تفتیش ادارات مرکزی و ولایتی اعم از پولیس ملی و پرسونل خدمات ملکی و اخذ منظوری مقام وزارت امور داخله؛
 3. حصول اطمینان از تنظیم بهتر انجام وظایف تفتیش مانند قدمه های تحت اثر مدیریت عمومی پلان وکنترول و ریاست های تفتیش اسنادی، تفتیش معیارهای مسلکی، مبارزه علیه ارتشا و فساد اداری، تفتیش اداری و مدیریت های عمومی اکمال وسایط و وسایل و تجهیزات؛
 4. فراهم آوری زمینه آموزش های مسلکی برای منسوبین و پرسونل ریاست عمومی تفتیش؛
 5. اخذ گزارش از اجراات و فعالیت های یومیه منسوبین و پرسونل مربوطه و اشتراک جلسات هفته وار با منسوبین و پرسونل مربوطه، جهت تبادل تجارب و رفع نواقصات؛
 6. مشوره با رئیس عمومی تفتیش در مورد نتیجه گیری تحلیل و تجزیه نتایج تفتیش های انجام شده (ربعوار، شش ماهه و سالانه) اپارات مرکزی، قوماندانی های امنیه ولایات کشور و (قدمه های تحت اثر آن) قطعات و جزوتام ها وزارت؛
 7. ارائه نظریات و پیشنهادات مشخص در جهت بهبود و اصلاح امور و رفع نواقص در قدمه های بررسی شده ریاست عمومی تفتیش؛
 8. ارائه نظریات جامع در رابطه به تعین و تؤظیف منسوبین و پرسونل بنابر لزوم دید و ایجابات وضع تفتیش های اسنادی، معیارهای مسلکی، مبارزه علیه ارتشا و فساد اداری و نیز اعزام تفتیش اداری غرض بررسی از موجودیت پرسونل، درجه احضارات، وضع اوپراتیفی، تعلیم و تربیه، تأمینات لوژستیکی، جلوگیری از ارتشا و فساد اداری، در تمام واحد های تحت اثر وزارت امور داخله؛
 9. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه بخش مربوطه؛
 10. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه؛
 11. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به اطلاعات و پالیسی ادارۀ مربوطه؛
 12. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه؛
 13. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینارها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛
 14. ارزیابی از اجراآت کارکنان تحت اثر به منظور ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد، افزایش موثریت و بازدهی کار، تعیین نیاز های آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت؛
 15. ارائه گزارش ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری وزارت؛
 16. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت به وی سپرده میشود.

 

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۸،۷، و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: تفتیش، اقتصاد، حقوق، اداره تجارت، اداره عامه، مدیریت عمومی، مدیریت مالی و اداری، پالیسی عامه و سایر رشته های مرتبط و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود؛
 2. تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه و تخصصی امور تفتیش ویا بررسی ویا سایر موارد مندرج اهداف و مسولیت های وظیفوی این بست) حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دکتورا؛ (و همچنان یک سال تجربه کاری در یکی از نهاد های سکتور امنیتی کشور)؛
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم