معاون ریاست عمومی لوژستیک

 

تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم    وزارت امورداخله را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ معاون ریاست عمومی لوژستیک                                                                      ۰۷۲۱

 

مشخصات بست:

عنوان بست:               معاون ریاست عمومی لوژستیک

بســـــــت:                  دوم

موقعیت پست:                کابل

وزارت/اداره:                 وزارت امورداخله

گزارش به :                  رئیس عمومی لوژستیک

گزارش­گیر از:                کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

تاریخ نشروختم اعلان:     ۲۵/۰۲/۱۳۹۸ الی ۳۰/۰۲/۱۳۹۸

 

هدف وظیفه: هدایت و رهبری در بخش پلانگذاری، مالی و بودجوی، عینیات لوژستیک، سلاح، وسایط و مهمات وزارت امور داخله در تفاهم با رئیس عمومی لوژستیک.

 

و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ربعوار و سالانه ریاست مربوط در مطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت؛
 2. مدیرت و رهبری، تامین ارتباط وظیفوی با ادارات و کارکنان تحت اثر، بمنظور هماهنگی بهتر و خدمات موثر؛
 3. نظارت و کنترول در توزیع عینیات لوژستیکی، تخنیکی، سلاح، مهمات، وسایط، وسایل و تجهیزات مورد ضرورت قـوای پولیس ملی کشور را طبق نورم و استحقاق های معینه با در نظرداشت ساختار تشکیلاتی وزارت امور داخله؛
 4. حصول اطمینان از تهیه، تدارک، اکمال، توزیع و انتقال نمودن صورت محاسبه مصرف و استهلاک عینیات؛
 5. ارائه گزارش دوامدار از نحوه اکمال، محافظه، توزیع بالعموم عینیات لوژستیکی و سطح اکمال قوای پولیس ملی به ریاست عمومی لوژستیک، جهت رهنمائی مسلکی؛
 6. ارائه مساعدت های عملی برای پرسونل در امورات لوژستیکی طبق پلان های مرتبه و اعزام هیئات مجرب و مسلکی از وضعیت پروسه اکمالات و توزیع عینیات؛
 7. ابراز نظر در مورد تدویر سیمینارها و ورکشاپ های علمی و مسلکی، جهت ارتقای ظرفیت پرسونل لوژستیکی قطعات و جزوتام های قوای پولیس ملی کشور طبق پلان پیش بینی شده؛
 8. تأمین ارتباط دوامدار با قوماندانان امنیه ولایات، کندک های حمایوی لوژستیک و سایر ریاست ها و ادارات در قسمت اکمال عینیات لوژستیکی و همچنان مرفوع ساختن بموقع ضرورت ها و مشکلات لوژستیکی آنها؛
 9. تبادل نظر با رئیس عمومی در رابطه به اصدار هدایات لازم در مورد استفاده درست، معقول و قانونی از عینیات لوژستیکی، حربی و تخنیکی وسایط نقلیه سلاح و مهمات، وسایل و تجهیزات که به قطعات و جزوتامها توزیع گردیده است؛
 10. کنترول از ترتیب، تنظیم و محافظه عینیات به داخل دیپوهای قوماندانی حمایوی مرکز لوژستیک و اصدار هدایات مشخص جهت تعقیب حسابات ادخال و اخراج آن به قدمه های مربوط مطابق احکام مواد ( ۵-۷ ) تعلیمات نامه اختصاصی موجودی ها و دوره تسلیمی؛
 11. کنترول و نظارت از موجودی دیپوها و عینیات لوژستیکی در مواقع مختلف و اخیر سال مالی ایجاد روابط؛
 12. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست مربوطه؛
 13. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه؛
 14. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به اطلاعات و پالیسی ادارۀ مربوطه؛
 15. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه؛
 16. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینارها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛
 17. ارزیابی از اجراآت کارکنان تحت اثر به منظور ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد، افزایش موثریت و بازدهی کار، تعیین نیاز های آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت؛
 18. ارائه گزارش ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری وزارت؛
 19. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت مربوطه سپرده میشود.

 

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۸،۷، و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد، حقوق، اداره عامه، اداره تجارت، لوژستیک، مدیریت عمومی، مدیریت مالی و سایر رشته های مرتبط و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود؛
 2. تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه و تخصصی امور لوژستیکی ویا تدارکات ویا سایر موارد مندرج اهداف و مسولیت های وظیفوی این بست) حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دکتورا؛ (و همچنان یک سال تجربه کاری در یکی از نهاد های سکتور امنیتی کشور)؛
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

 


رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم