معاون مالی و اداری

 

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه اول  شورای طبی افغانستان را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست کود بست
۱ معاون مالی و اداری ۰۱۳۷-۱

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                       معاون مالی و اداری

بســــت:                          اول

تعداد بست:                        (۱)

وزارت/اداره:                       شورای طبی افغانستان

بخش مربوطه:                   معاونیت مالی و اداری

موقعیت بست:                    کابل

گزارشده به :                       به مقام اداره

گزارش گیر از:                     کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

انداره معاش:                        اصل معاش بست+ امتیاز پروژۀ تغییر از قدم اول ۱۳۲٫۸۰۰٫۰۰ افغانی الی قدم پنجم ۲۰۱،۳۱۱٫۰۰ افغانی (مطابق رهنمود پرداخت امتیازات پروژۀ تغییر)

 

تاریخ نشروختم اعلان:            ۰۶/۰۹/۱۳۹۹ الی ۱۷/۰۹/۱۳۹۹

 

پروژۀ تغییر:

پروژه تغییر مستقیماً جوابگو به چهارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان بشمول اولویت انکشافی در مورد سیستم سازی پاسخگو و موثر اداره عامه و همچنان به هدف ایجاد، حفظ و تقویه تخصص گرایی خدمات ملکی میباشد.

هدف کلی پروژه تغییر عبارت است از تقویت ظرفیت وزارت ها و ادارات دارای اولویت از طریق استخدام بست های کلیدی به اساس شایستگی، بهبود مدیریت کارمندان و پلانگذاری بهتر منابع بشری.

پروژه تغییر توسط صندوق وجهی کمک ها برای بازسازی افغانستان (ARTF) و انجمن انکشاف بین المللی (IDA) گروپ بانک جهانی تمویل میگردد و  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نماینده گی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان این پروژه را تطبیق مینماید.

بر اساس پلان استراتیژیک منظورشدۀ منابع بشری، وزارت‌ ها و ادارات برای هر بست دارای متصدی و خالی شامل این پروژه، در شروع هر سال وظایف کلیدی (Key Deliverables) و شواهد اثباتیه (Means of Verification) مطابق به لایحۀ وظایف، اهداف اساسی اداره، در هم‌آهنگی با آمر مستقیم ترتیب و ضم قرار داد کاری شان می‌گردد. ارزیابی اجراآت کارکنان که از این طریق استخدام می‌گردند، درختم هر سال به اساس گزارش منظور شده اجراات کاری شان در مقابل وظایف کلیدی و شواهد اثباتیه صورت می‌گیرد و تمدید قرار داد کاری کارکنان برای سال بعدی مشروط به تکمیل موفقانه این وظایف می باشد.

شورای عالی طبی:

شورای طبی افغانستان طی فرمان شماره ۶۵ مورخ ۱۰ ثور ۱۳۹۶  به منظور تا‌مین  شرایط و مصؤنیت  و حقوق صحی مریضان، معیاری سازی ارتقای کیفیت و تنظیم خدمات صحی دوکتوران طب، تقویت و بهبود ستندردهای آموزشی طبی در کشور و  حمایت از حقوق مسلکی دوکتوران طب  منحیث یک اداره  تخنیکی ایجاد گردید و قانون شورای طبی افغانستان در ماه میزان سال ۱۳۹۷ توشیح و در جریده رسمی به نشر رسیده است. شورای طبی افغانستان جهت تسریع فعالیت های عملی و هسته گذاری یک اداره کارا و موثر منحیث مجری قانون همواره کوشش نموده است تا مطابق قانون در تفاهم با شرکای کاری مسؤلیت های خویش را ادا نماید.

 

هدف وظیفه: مدیریت و نظارت از امور منابع بشری، مالی، اداری، تدارکاتی اداره به منظور تامین نیازمندی ها و عرضه خدمات جهت تحقق اهداف اداره.

 

صلاحیت ها و مسولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. حصول اطمینان از طرح پروپوزل تشکیل مطابق به اهداف استراتیژیک اداره و پالیسی های تشکیلاتی؛
 2. حصول اطمینان از پروسه استخدام و تعیینات کارکنان به اساس اهلیت و شایستگی بدون تبعیض و طور شفاف از طریق رقابت آزاد
 3. نظارت و حصول اطمینان از تحقق تدویر برنامه های آموزشی داخلی، خارجی و بورسیه های تحصیلی بمنظور ارتقای ظرفیت کارکنان اداره و تامین ارتباط با تمویل کننده گان ارتقای ظرفیت
 4. حصول اطمینان از بروز بودن (UPDATE) دیتابیس های موجود جهت دسترسی به معلومات دقیق و به موقع
 5. حصول اطمینان و نظارت از پروسه ارزیابی اجراات وظیفوی سالانۀ و دوره امتحانی کارکنان اداره به منظور اجراات بهتر
 6. نظارت از انکشاف و بهبود ارتباطات کارکنان و حصول اطمینان از تأمین محیط کاری مصئون و سالم در اداره
 7. نظارت از ترتیب بودجه عادی، انکشافی به منظور تامین مصارف
 8. دفاع از طرح بودجه سالانه در اداره مالیه به منظور تأمین مصارف، مطابق اهداف و برنامه های اداره
 9. حصول اطمینان از اجرای معاشات به موقع کارکنان طبق سیستم الکترونیکی (سیستم معلوماتی معاشات ) مطابق طرزالعمل اداره مالیه
 10. حصول اطمینان از اجرای حواله های مصارف عادی و انکشافی اداره از کود های مربوط در مطابقت با قوانین و طرزالعمل ها
 11. کنترول و نظارت از ترتیب فورمه های تخصیصات،‌ تعدیلات در تخصیص و ارسال بودجه عادی به ولایات بطور ربعوار
 12. حصول اطمینان از ترتیب شرح مالی سالانه (قطعیه) در آخر هر سال مالی به منظور تأمین شفافیت و حسابدهی
 13. حصول اطمینان از ثبت و راجستر املاک اداره در مرکز و ولایات جهت استفاده مؤثر آن ها
 14. حصول اطمینان از حفظ و مراقبت ساختمان های اداره، موجودیت امکانات ترانسپورتی و سیستم های موجود
 15. مدیریت و نظارت از امور تدارکاتی در مطابقت با نیازمندی اداره و منابع مالی در مطابقت با اسناد تقنینی
 16. نظارت وکنترول از ترتیب و اجرای اعلان ها شرطنامه ها ،راپورهای ارزیابی مالی وتخنیکی ، قرار دادها مکتوب های برنده گان و سایر اسناد تدارکاتی
 17. حصول اطمینان و نظارت از پروسه ارزیابی تخنیکی و مالی آفرهای شرکت ها، کمپنی ها مطابق قوانین و طرزالعمل های تدارکاتی
 18. مدیریت و نظارت از پروسه مجلس مزایده و مناقصه پروژه ها مطابق قوانین و طرزالعمل های تدارکاتی
 19. نظارت و بررسی از انعقاد قرار دادها مربوط به پروژه های ( تدارکاتی، مالی و تخنیکی) اداره
 20. نظارت و بررسی از اجرای اقساط پروژه های مربوط براساس پیشرفت کار مطابق معیارهای تعیین شده
 21. حصول اطمینان و نظارت از فعالیتهای تخنیکی و داشتن سیستم های محافظتی شبکه در اداره
 22. مدیریت و نظارت از تطبیق پالیسی های جندر و کوچی ها و هماهنگی با واحد منابع بشری و سایر بخش های اداره

وظایف مدیریتی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده اداره؛
 2. حسابدهی از اجراات کاری و تامین شفافیت در اداره مربوطه مطابق قوانین نافذه کشور؛
 3. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛
 4. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست مربوطه؛
 5. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه؛
 6. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحه کاری مربوطه؛
 7. رهبری و ارایه معلومات مطالبه شده به صورت دقیق و به موقع از چگونگی اجراات بخش های تحت اثر به مرجع اطلاع رسانی اداره در مطابقت به قانون دسترسی به اطلاعات؛
 8. رهبری، مدیریت و ارزیابی اجراات کارکنان تحت اثر، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان بخش های تحت اثر؛
 9. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛ و
 10. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

 1. تأمین ارتباط و هماهنگی با شرکت های تدارکاتی و اجرای بموقع تادیات شرکت ها و قراردادی ها.
 2. هماهنگی با ادارت دولتی و غیر دولتی، عقد قرارداد با شرکت های خصوصی، جهت بهتر شدن امور کیفیت کاری اداره و کنترول از قرار داد ها.
 3. تامین ارتباط و هماهنگی با بخش های ذیربط اداره مربوطه و سایر بخش ها جهت اجرای بهتر امور محوله.

———————————————————————————————–

شرایط استخدام:

این لایحۀ وظایف؛  با در نظر داشت مواد ۷، ۸ و ۳۴  قانون کارکنان خدمات ملکی، بند های (۹) و (۱۰) ماده ۹ تعدیل قانون کارکنان خدمات ملکی و بند (۷) ماده ۱۴ طرزالعمل استخدام با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. رشته تحصیلی: داشتن حداقل دارای سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های اداره عامه، حکومتداری، پالیسی عامه، اداره تجارت، اقتصاد، مدیریت مالی، حسابداری، مدیریت منابع بشری، مدیریت عمومی، حقوق و سایر رشته های مرتبط از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر تحصیلی در رشته‌های فوق‌الذکر ارجحیت داده می ‌شود.
 2. تجربه کاری: مدیریتی یا تخصصی در یکی از بخش های (بخش های منابع بشری، مالی، بودجه، اداری، خدمات ، تدارکات) و یا سایر موارد مندرج وظایف تخصصی در این لایحه وظایف از داخل و یا خارج کشور، حداقل چهار سال برای لیسانس، سه سال برای ماستر و دو سال برای دکتورا.
 • کاندید خلاف رشته با داشتن حداقل هفت سال تجربه کاری کاملاً مرتبط به وظیفه، واجد شرایط این بست می­باشد.
 1. مهارت­های لازم:
 • تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و زبان انگلیسی
 • مهارتهای کامپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه
 • مهارت های لازم در بخش های رهبری، ارتباطات و تصمیم گیری

موارد تشویقی:

الف). (۵) نمره امتیازی برای بست های سوم وچهارم، و(۳) نمره امتیازی برای بست های اول ودوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت.

ب). (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

نوت: افراد دارای معلولیت واجد شرایط میتوانند در صورتیکه معلولیت شان مانع انجام کار در اداره نگردد، برای احراز این پست درخواست نمایند.

 

————————————————————————————

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم