معاون ملکی ریاست عمومی مخابره و کمپیوتر

 

تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم    وزارت امورداخله را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ معاون ملکی ریاست عمومی مخابره و کمپیوتر                                                                      ۰۷۲۳

 

مشخصات بست:

عنوان بست:               معاون ملکی ریاست عمومی مخابره و کمپیوتر

بســـــــت:                  دوم

موقعیت پست:                کابل

وزارت/اداره:                 وزارت امورداخله

گزارش به :                  رئیس عمومی مخابره و تکنالوژی

گزارش­گیر از:                کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

تاریخ نشروختم اعلان:     ۲۵/۰۲/۱۳۹۸ الی ۳۰/۰۲/۱۳۹۸

 

هدف وظیفه: هدایت و رهبری پرسونل مربوط به ارائه خدمات مخابروی و تکنالوژی معلوماتی در وزارت.

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت؛
 2. فراهم آوری برنامه های آموزشی، جهت ارتقاء ظرفیت پرسونل شامل تشکیل مخابره و تکنالوجی معلوماتی مرکزی، و عموم قدمه های وزارت امور داخله غرض پیشبرد وظایف بهتر؛
 3. اتخاذ تدابیر در مورد ایجاد و پیشرفت کورس های قصیرالمدت و طویل المدت مسلکی مخابره، کمپیوتر، انترنت و حفظ و مراقبت وسایل؛
 4. رهنمائی، سوق و اداره تمامی پرسونل و منسوبین مربوطه، جهت بهبود امورات یومیه؛
 5. اشتراک در جلسات با پرسونل مربوطه بمنظور تبادل تجارب و رفع مشکلات؛
 6. نظارت و کنترول از تطبیق و تعمیل اوامر مقامات ذیصلاح مطابق احکام قانون؛
 7. ارائه پیشنهادات به مقام وزارت راجع به اکمال وسایل مخابروی و تکنالوژی معلوماتی، پرسونل مسلکی، عینیات لوژستیکی و توسعه مراکز ارتباطی مطابق خواست و نیازمندی های ادارت مرکزی و لایتی وزارت؛
 8. اشتراک در جلسات هماهنگی سیستم ارتباطات مخابروی و الکترونیکی با وزارت محترم مخابرات و تکنالوژی معلوماتی؛
 9. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست مربوطه؛
 10. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه؛
 11. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به اطلاعات و پالیسی ادارۀ مربوطه؛
 12. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه؛
 13. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینارها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛
 14. ارزیابی از اجراآت کارکنان تحت اثر به منظور ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد، افزایش موثریت و بازدهی کار، تعیین نیاز های آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت؛
 15. ارائه گزارش ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری وزارت؛
 1. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت به وی سپرده میشود.

 

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۸،۷، و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: تکنالوژی معلوماتی، کمپیوتر ساینس، انجنیری کمپیوتر و سایر رشته های مرتبط و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود؛
 2. تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه و تخصصی امور مخابراتی ویا تکنالوژیکی) حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دکتورا؛ (و همچنان یک سال تجربه کاری در یکی از نهاد های سکتور امنیتی کشور)؛
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی ( پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم