منابع امتحان ورودی برنامۀ ارتقای مدیران زن

به آگاهی متقاضیان برنامۀ «ارتقای مدیران زن، از سطح متوسط به سطح اجرایی» رسانیده می‌شود که به منظور آماده شدن به امتحان ورودی این برنامه، مطالعۀ منابع زیر ضروری است: