منابع مطالعاتی امتحان‌های استخدامی

مرکز تحقیق و تدوین محتوای امتحانات، بیش‌تر از ۲۰ هزار سؤال را برای استفادهٔ امتحان‌های استخدامی الکترونیکی تهیه کرده است. این پرسش‌ها، با درنظرداشت نیازهای ادارهٔ عامه و واقعیت‌های بازار کار، از سوی پژوهش‌گران و کارشناسان تدوین شده است.

پرسش‌های امتحانات به گونه‌ای طراحی شده است که بر بنیاد آن، شایستگی‌های حمایتی و مسلکی نامزدان بست‌های خدمات ملکی مورد ارزیابی قرار بگیرد.

پرسش‌ها از روی منابع معتبر و علمی، در یک محیط قرنطینه و به دور از فن‌آوری‌های ارتباطی طراحی شده است.

از آن‌جایی که داوطلبان کار در خدمات ملکی همواره می‌پرسند که برای آماده شدن در رقابت‌های استخدامی چی بخوانند، ما فهرست معتبری از منابع مطالعاتی را پیشنهاد می‌کنیم. سایر منابع و مراجعی که از سوی صفحات انترنیتی معرفی می‌شوند و یا محتویات چاپی‌ای که زیر نام «سؤالات امتحان‌های اصلاحات اداری» در بازار به فر‌وش می‌رسند نادرست و فاقد اعتبار می‌باشند.

-منابع مطالعاتی بست‌های اول و دوم

-منابع مطالعاتی بست‌های سوم تا ششم