نادری: در سال ۱۳۹۹، نزدیک به ۲۱ هزار کارکن خدمات ملکی از طریق رقابت آزاد استخدام شدند

گزارش‌ فعالیت‌های سالانۀ کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی امروز از سوی احمدنادر نادری، رییس کمیسیون ارائه شد.

تأمین اصول اساسی رقابت آزاد، شایستگی، شفافیت، کیفیت و سرعت در استخدام‌های خدمات ملکی، رسیدگی عادلانه به شکایات، ساده‌سازی پروسه‌های کاری مغلق و زمان‌گیر ادارات، بهبود حکومت‌داری الکترونیک و مدیریت درست اطلاعات منابع انسانی، تغییرات در کارشیوۀ ارزیابی اجراات، اصلاح و هدف‌مندسازی ساختارها، اصلاح قوانین اداری، آموزش کارکنان خدمات ملکی و مدیریت مؤثر بودجه از  مواردی است که در گزارش سالانه به آن‌ها پرداخته شده است.

در بخش تعیینات در نهادهای دولت،  کمیسیون در سال مالی ۱۳۹۹، ۲۰ هزار و ۵۷۵ بست خدمات ملکی را، در سراسر کشور، از طریق رقابت آزاد و مبتنی بر شایستگی استخدام کرده است. این بست‌ها، ۴۵۱ هزار و ۴۴۰ متقاضی داشته است.

راه‌اندازی رقابت جمعی برای ۲۰۴ بست وزارت مالیه و دادخواهی برای استخدام رقابتی ۸۴ بست وزارت امور خارجه، از فعالیت‌هایی است که از سوی رهبری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، بی‌پیشینه خوانده می‌شود.

کمیسیون سیستم مدیریت اطلاعات منابع انسانی (HRMIS) را طراحی، توسعه و تطبیق کرده است. سیستم مدیریت اطلاعات منابع انسانی، ادارۀ عامه را در پی‌ریزی طرح‌ها و پالیسی‌ها کمک می‌کند. در نتیجۀ تطبیق این سیستم، اکنون حکومت تعداد بست‌های موجود در سطح واحد‌های اولی ودومی، به ویژه در سطح ولسوالی‌ها، را می‌داند. تا کنون معلومات بایومتریک و بایوگرافیک ۳۱۷ هزار و ۷۰۰ کارکن خدمات ملکی جمع‌آوری و ثبت سیستم شده است.

رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی اظهار داشت: «طرح و تطبیق سیستم مدیریت اطلاعات منابع انسانی از عمده‌ترین دست‌آوردهای کمیسیون است که در عرصه‌های توسعۀ اقتصادی و اجتماعی و مدیریت بهتر ادارۀ عامه، تأثیرات درازمدت خواهد داشت.»

پروسۀ جمع‌آوری معلومات بنیادین کارکنان خدمات ملکی نشان می‌دهد که ۵۸.۴۸ درصد کارکنان خدمات ملکی، جوانان زیر چهل سال هستند.