نخستین برنامه آموزشی آن‌لاین کوریای جنوبی برای کارکنان خدمات ملکی برگزار شد

۲۲ تن از کارکنان واحدهای جندر و آمرین ارتقای ظرفیت مرکزی و ولایتی ادارات خدمات ملکی برنامۀ  آموزشی آن‌لاین تساوی و تعادل جنسیتی ۱۲ روزۀ را در انستیتوت خدمات ملکی فراگرفتند.

این برنامه به منظور ارتقای دانش و مهارت‌های واحدهای جندر در بخش پالیسی سازی و کسب تجارب در بخش تساوی و تعادل جنسیتی بوده که موضوعات عمده آن شامل مفاهیم مساوات جندر و سطح ارتقاع آن، اهمیت برابری جندر، تاریخچه و پالیسی توسعه و مهارت‌های شغلی زنان، توسعه و عملکرد پالیسی مساوات جندر و حقوق زنان می‌شد.

این برنامه به گونۀ آن‌لاین به همکاری دفتر همکاری های بین المللی کوریای جنوبی(کویکا) توسط متخصصان نهاد (Capacity Improvement and Advancement for Tomorrow) کشور کوریای جنوبی به پیش برده شد.