نخستین جلسۀ کمیتۀ تشخیص اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری برگزار شد

نخستین جلسۀ کمیتۀ تشخیص اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری به منظور بررسی اسناد مربوط به گزینش ابتدایی نامزدان پیش‌نهادی، با حضور ناظران، برگزار شد.

ریاست کمیتۀ تشخیص اعضای کمیسیون مبارزه با فساد داری را سلما پوپل‌زی، کمیشنر کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به عهده دارد. رییس یا معاون ادارۀ بازرس، یک نمایندۀ حامی زنان در جامعۀ مدنی و یک نمایندۀ جامعۀ مدنی در عرصۀ مبارزه علیه فساد اداری، اعضای این کمیته را می‌سازند. رییس اجرائیه بورد تعیینات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به حیث منشی این کمیته، حق رای ندارد.

نمایندگان ادارات و مراجع مربوط به شمول نمایندگان رسانه‌ها و نمایندگان اتحادیۀ حقوق‌دانان از روند کمیتۀ گزینش نظارت می‌کنند.

در نخستین جلسۀ کمیتۀ گزینش که در کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی برگزار شد، پس از بررسی اسناد ۴۷ تن از نامزدان، ۲۳ تن تأیید و ۱۲ تن آنان رد شدند. ۱۲ نامزد دیگر می‌توانند در صورت ارائۀ اسناد کمبود، واجد شرایط شناخته شوند.

جلسۀ بعدی کمیتۀ تشخیص نامزدان کمیسیون مبارزه با فساد اداری، طی ماه آینده برگزار می‌شود.

بر بنیاد طرزالعمل تشخیص نامزدان کمیسیون مبارزه با فساد اداری، فهرستی از نامزدان برای این کمیسیون به همراه اسناد و مدارک مورد نیاز این نامزدان، از سوی ادارات دولتی مربوط، و نهادهای جامعۀ مدنی به کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی فرستاده می‌شود.

کمیتۀ گزینش در پایان جلساتش، فهرست ۱۵نفری از واجدان شرایط را که حد اقل پنج تن آنان زنان باشند ترتیب می‌کند و به ریاست جمهوری می‌فرستد. ریاست جمهوری پس از مشوره با مسؤولان مراجع دولتی و نهادهای جامعۀ مدنی، پنج تن از واجدان شرایط را که حداقل دو تن‌شان زنان باشند، به حیث اعضای کمسیون مبارزه با فساد اداری انتخاب می‌کند.