نزدیک به سه‌هزار داوطلب کار در خدمات ملکی در مراکز امتحانات کابل و ولایات رقابت کردند

از نخستین روز ماه دلو بدین سو، نزدیک به سه‌هزار واجد شرایط برای امتحانات استخدامی ۲۴۹ بست مدیریت میانی و مقطع ورودی‌ خدمات ملکی در کابل و ولایات رقابت کردند.

امتحانات استخدامی در مراکز امتحانات کامپیوتری فاطمه قادریان و تیم دختران روبات‌ساز(کابل)، انستیتوت خدمات ملکی(کابل)، رابعه بلخی (بلخ)، نادره بیگم (جوزجان)، شهید محمدموسی شفیق (ننگرهار)، عبدالرووف بینوا (هلمند) و مراکز امتحانات بامیان، قندهار و هرات برگزار شد.

امتحانات رقابتی، بست‌های مرکزی و بست‌های واحدهای دومی وزارت‌های احیا و انکشاف دهات، مالیه، صنعت و تجارت، عدلیه، صحت عامه، ترانسپورت، کار و امور اجتماعی، اطلاعات و فرهنگ، تحصیلات عالی، مهاجرین و عودت‌کنندگان، شهرسازی و اراضی، ادارۀ ملی احصائیه و معلومات، ادارۀ ملی تنظیم امور آب، ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی، ارگان‌های محلی، مبارزه با حوادث، سارنوالی، ادارۀ عالی بررسی، ادارۀ خط آهن و ولسی جرگه را در بر می‌گرفت.