نشست نوبتی واحدهای جندر خدمات ملکی برگزار شد

نشست نوبتی واحدهای جندر در رابطه به حمایت از زنان در خدمات ملکی، در کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی برگزار شد.

ارتقای واحد جندر در اداره‌های خدمات ملکی، ایجاد مراکز صحی برای زنان، آگاهی‌دهی به زنان در زمینۀ استخدام، بازنگری لایحۀ وظایف واحدهای جندر و انعکاس دست‌آوردهای زنان هم‌چون الگو به سایر زنان، از مواردی بود که در نشست واحدهای جندر روی آن‌ها بحث صورت گرفت.

برای حضور پررنگ زنان در خدمات ملکی، قرار است کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی برنامه‌ای را در راستای آگاهی‌دهی مسوولان جندر از شیوۀ درخواست‌کار، برای درخواست‌کنندگان زن برگزار کند.

در حال حاضر، برای تقویت حضور زنان در خدمات ملکی، دو بست رتبه چهار واحدهای جندر در وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و ادارۀ عالی بررسی، از مدیریت جندر به آمریت جندر (بست۳) ارتقاء کرده است.

نشست نوبتی واحدهای جندر در زمینۀ چالش‌های واحدهای جندر در خدمات ملکی، تا کنون در اداره‌های صحت عامه، کار و امور اجتماعی، معادن و پترولیم، معارف و لوی‌سارنوالی برگزار شده است.