وزارت احیاء و انکشاف دهات بتعداد پنج بست خویش را به اعلان رقابتی گذاشت

وزارت احیاء و انکشاف دهات بتعداد پنج بست رتبه هفتم و هشتم خویش را از طریق ویب سایت خویش به اعلان رقابتی گذاشت.

متقاضیان محترم میتوانند برای دریافت معلومات بیشتر به ویب سایت وزارت محترم احیاء و انکشاف دهات مراجعه نمایند.

لنک بست های اعلان شده:

https://tinyurl.com/y8kbak96