وزارت اقتصاد بتعداد دو بست خویش را به اعلان رقابتی گذاشت

وزارت اقتصاد بتعداد دو بست خویش را به اعلان رقابتی گذاشت.

متقاضیان محترم میتوانند برای دریافت معلومات بیشتر به لنک های زیر مراجعه نمایند.

لنک بست های اعلان شده: