وزارت امور داخله سه بست خویش را به اعلان رقابتی گذاشت

وزارت امور داخله سه بست خویش را از طریق ویب سایت خویش به اعلان رقابتی گذاشت.

متقاضیان محترم میتوانند برای دریافت معلومات بیشتر به ویب سایت وزارت امور داخله مراجعه نمایند.

لنک بستهای اعلان شده: https://moi.gov.af/dr/all-vacancies