وزارت امور سرحدات و قبایل چهار بست خویش را به اعلان رقابتی گذاشت

وزارت امور سرحدات و قبایل چهار بست ردیف (ج) خویش را از طریق ویب سایت خویش به اعلان رقابتی گذاشت.

متقاضیان محترم میتوانند برای دریافت معلومات بیشتر به ویب سایت وزارت امور سرحدات و قبایل مراجعه نمایند.

لنک بستهای اعلان شده: https://mobta.gov.af/ps/vacancies