وزارت امور شهدا و معلولین شش بست خویش را به اعلان رقابتی گذاشت

وزارت امور شهدا و معلولین بتعداد شش بست رتبه چهارم خویش را از طریق ویب سایت خویش به اعلان رقابتی گذاشت.

متقاضیان محترم میتوانند برای دریافت معلومات بیشتر به ویب سایت وزارت امور شهدا و معلولین مراجعه نمایند.

لنک بستهای اعلان شده:

https://mmd.gov.af/dr/%D8%A8%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%874-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D8%AA%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C