وزارت امور شهدا و معلولین چهار بست خویش را به اعلان رقابتی گذاشت

وزارت امور شهدای و معلولین بتعداد ۴ بست رتبه چهارم خویش را از طریق ویب سایت خویش به اعلان رقابتی گذاشت.

متقاضیان محترم میتوانند برای دریافت معلومات بیشتر به ویب سایت وزارت امور شهدای و معلولین مراجعه نمایند.

لنک بستهای اعلان شده: بست های رتبه (۴) ریاست اطلاعات و ارتباط عامه | State Ministry for Martyrs and Disabled Affairs (mmd.gov.af)