وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان بتعداد ۷ بست خویش را به اعلان رقابتی گذاشت

وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان بتعداد ۷ بست رتبه چهارم خویش را از طریق ویب سایت خویش به اعلان رقابتی گذاشت.

متقاضیان محترم میتوانند برای دریافت معلومات بیشتر به ویب سایت وزارت محترم امور مهاجرین و عودت کننده گان مراجعه نمایند.

لنک بست های اعلان شده: https://morr.gov.af/dr/all-vacancies?page=0