وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان شش بست خویش را به اعلان رقابتی گذاشت

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان بتعداد شش بست رتبه سوم و چهارم خویش را از طریق ویب سایت خویش به اعلان رقابتی گذاشت.

متقاضیان محترم میتوانند برای دریافت معلومات بیشتر به ویب سایت وزارت محترم امور مهاجرین و عودت کنندگان مراجعه نایند.

لنک بست های اعلان شده:

https://morr.gov.af/dr/all-vacancies?page=0