وزارت تکنالوژی معلوماتی مخابرات و ساینس بتعداد سه بست خویش را به اعلان رقابتی گذاشت

وزارت تکنالوژی معلوماتی مخابرات و ساینس بتعداد سه بست رتبه سوم و چهارم خویش را از طریق ویب سایت خویش به اعلان رقابتی گذاشت.

متقاضیان محترم میتوانند برای دریافت معلومات بیشتر به ویب سایت وزارت محترم تکنالوژی معلوماتی مخابرات و ساینس مراجعه نمایند.

لنک بست های اعلان شده: