وزارت دولت در امور پارلمانی بتعداد پنج بست خویش را به اعلان رقابتی گذاشت

وزارت دولت در امور پارلمانی بتعداد ۵ بست برنامه انکشافی خویش را از طریق ویب سایت خویش به اعلان رقابتی گذاشت.

متقاضیان محترم میتوانند برای دریافت معلومات بیشتر به ویب سایت وزارت محترم دولت در امور پارلمانی مراجعه نمایند.

لنک بست های اعلان شده:   https://smpa.gov.af/dr/node/2392