وزارت دولت در امور پارلمانی یک بست خویش را به اعلان رقابتی گذاشت

وزارت دولت در امور پارلمانی یک بست رتبه سوم خویش را از طریق ویب سایت خویش به اعلان رقابتی گذاشت.

متقاضیان محترم میتوانند برای دریافت معلومات بیشتر به ویب سایت وزارت دولت در امور پارلمانی مراجعه نمایند.

لنک بستهای اعلان شده: https://tinyurl.com/yjec3kss