وزارت زراعت، آبیاری و مالداری بتعداد شش بست خویش را به اعلان رقابتی گذاشت

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری بتعداد شش رتبه چهارم خویش را از طریق ویب سایت خویش به اعلان رقابتی گذاشت.

متقاضیان محترم میتوانند برای دریافت معلومات بیشتر به ویب سایت وزارت محترم زراعت، آبیاری و مالداری مراجعه نمایند.

لنک بست های اعلان شده:

https://www.mail.gov.af/dr/all-vacancies