وزارت زراعت، آبیاری و مالداری بتعداد شش بست خویش را به اعلان رقابتی گذاشت

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری بتعداد شش بست رتبه سوم را از طریق ویب سایت خویش به اعلان رقابتی گذاشت.

متقاضیان محترم میتوانند برای دریافت معلومات بیشتر به ویب سایت وزارت محترم زراعت، آبیاری و مالداری مراجعه نمایند.

لنک بست های اعلان شده:

https://www.mail.gov.af/dr/آمریت-احصائیه-ارقام-و-معلوماتولایت-فراه-بلخ-پروان-ننگرهار

https://www.mail.gov.af/dr/آمریت-مالداری-و-صحت-حیوانی

https://www.mail.gov.af/dr/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B0%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF