وزارت سرحدات و قبایل بتعداد ۷ بست خویش را به اعلان رقابتی گذاشت

وزارت سرحدات و قبایل بتعداد ۷ بست خویش را از طریق ویب سایت خویش به اعلان رقابتی گذاشت.

برای دریافت معلومات بیشتر به ویب سایت وزارت محترم سرحدات و قبایل مراجعه نمایید.

لین بست های اعلان شده: https://mobta.gov.af/ps/open-vacancies