وزارت صحت یک بست خویش را به اعلان رقابتی گذاشت

وزارت صحت عامه یک بست رتبه سوم خویش را از طریق ویب سایت خویش به اعلان رقابتی گذاشت.

متقاضیان محترم میتوانند برای دریافت معلومات بیشتر به ویب سایت وزارت محترم صحت عامه مراجعه نمایند.

لنک بست اعلان شده:

https://moph.gov.af/dr/%D8%A2%D9%85%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%88-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C