وزارت صنعت و تجارت ۲۴ بست خویش را به اعلان رقابتی گذاشت

وزارت صنعت و تجارت بتعداد ۲۴ بست رتبه سوم و چهارم خویش را از طریق ویب سایت خویش به اعلان رقابتی گذاشت.

متقاضیان محترم میتوانند برای دریافت معلومات بیشتر به و یب سایت وزارت محترم صنعت و تجارت مراجعه نمایند.

لنک بستهای اعلان شده:

https://moci.gov.af/index.php/dr/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-24-%D8%A8%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%88-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%B1%D8%AA%D8%A8-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA