وزارت عدلیه یک بست خویش را به اعلان رقابتی گذاشت

وزارت عدلیه یک بست خویش را از طریق ویب سایت خویش به اعلان رقابتی گذاشت.

متقاضیان محترم میتوانند برای دریافت معلومات بیشتر به ویب سایت وزارت محترم عدلیه مراجعه نمایند.

لنک بست اعلان شده:

https://moj.gov.af/dr/%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-1