وزارت فواید عامه به تعداد ۷۶ بست خویش را به اعلان رقابتی گذاشت

وزارت فواید عامه بتعداد ۷۶ بست رتبه سوم و چهارم خویش را از طریق ویب سایت خویش به اعلان رقابتی گذاشت.

متقاضیان محترم میتوانند برای دریافت معلومات بیشتر به ویب سایت وزارت محترم فواید عامه مراجعه نمایند.

لینک بست های اعلان شده:  https://mopw.gov.af/dr/vacancies