وزارت فواید عامه ۱۹ بست خویش را به اعلان رقابتی گذاشت

وزارت فواید عامه بتعداد ۱۹ بست خویش را از طریق ویب سایت خویش به اعلان رقابتی گذاشت.

متقاضیان محترم میتوانند برای دریافت معلومات بیشتر به ویب سایت وزارت محترم فواید عامه مراجعه نمایند.

لنک بستهای اعلان شده:

https://mopw.gov.af/dr/vacancies