وزارت مالیه بتعداد ۷۷ بست خویش را به اعلان رقابتی گذاشت

وزارت مالیه بتعداد ۷۷ بست رتبه سوم و چهارم خویش را از طریق ویب سایت خویش به اعلان رقابتی گذاشت.

مقاضیان محترم میتوانند برای دریافت معلومات بیشتر به ویب سایت وزارت محترم مالیه مراجعه نمایند.

لنک بست های اعلان شده: https://mof.gov.af/dr/all-vacancies