وزارت مالیه ۴۴ بست خویش را به اعلان رقابتی گذاشت

وزارت مالیه بتعداد ۴۸ بست خویش را از طریق ویب سایت خویش به اعلان رقابتی گذاشت.

متقضایان محترم میتوانند برای دریافت معلومات بیشتر به ویب سایت وزارت محترم مالیه مراجعه نمایند.

لنک بستهای اعلان شده: https://mof.gov.af/dr/all-vacancies