وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی دو بست خویش را به اعلان رقابتی گذاشت

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی دو بست رتبه سوم و چهارم خویش را از طریق ویب سایت خویش به اعلان رقابتی گذاشت.

متقاضیان محترم میتوانند برای دریافت معلومات بیشتر به ویب سایت وزارت محترم مخابرات و تکنالوژی ساینس مراجعه نمایند.

لنک بستهای اعلان شده:

https://mcit.gov.af/dr/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B2-%D8%A8%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%88-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2