وزارت معادن و پترولیم بستهای مرکزی و ولایتی خویش را به اعلان رقابتی گذاشت

وزارت معادن و پترولیم بستهای مرکزی رتبه سوم و چهارم خویش را از طریق ویب سایت خویش به اعلان رقابتی گذاشت.

متقاضیان محترم میتوانند برای دریافت معلومات بیشتر به ویب سایت وزارت محترم معادن و پترولیم مراجعه نمایند.

لنک بستهای اعلان شده مرکزی:

https://momp.gov.af/dr/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-3-%D9%88-4-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-0

 

https://momp.gov.af/dr/اعلان-بست-های-۳-و-۴-مرکز-وزارت-۱

 

لنک بستهای ولایتی:

https://momp.gov.af/dr/اعلان-بست-های-۳-و-۴-ولایات