وزارت کار و امور اجتماعی بست های رتبه سوم و چهارم خویش را به اعلان رقابتی گذاشت

وزارت کار و امور اجتماعی بست های رتبه سوم و چهارم خویش را از طریق ویب سایت خویش به اعلان رقایتی گذاشت.

متقاضیان محترم میتوانند برای دریافت معلومات بیشتر به ویب سایت وزارت محترم کار و امور اجتماعی مراجعه نمایند.

لنک بست های اعلان شده: https://molsa.gov.af/dr/all-vacancies