وزرات امور سرحدات و قبایل بتعداد ۴ بست خویش را به اعلان رقابتی گذاشت

وزارت امور سرحدات و قبایل بتعداد چهار بست ردیف (ج) خویش را از طریق ویت سایت خویش به اعلان رقابتی گذاشت.

متقاضیان محترم میتوانند برای دریافت معلومات بیشتر به ویت سایت وزارت محترم اموز سرحدات و قبایل مراجعه نمایند.

لنک بست های اعلان شده: https://mobta.gov.af/ps