پروسه‌های اجرایی خدمات صحی تسهیل می‌شود

 مقام‌های کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی و وزارت صحت عامه می‌گویند که از این پس، بروکراسی زاید در ارائۀ خدمات صحی تسهیل می‌شود.

این دو نهاد، بر بنیاد یک تفاهم‌نامه، رهنمودی را برای آسان‌سازی پروسه‌های خدمات صحی تهیه و تصویب کرده‌اند. در این رهنمود، تأسیس عمده‌فروشی‌های دوا در ولایات، انتقال دواخانه‌ها در ولایات و پروسۀ تأسیس دواخانه‌های جدید در ولایات گنجانده شده است.

احمدنادر نادری، رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی گفت: «تسهیل خدمات و فراهم آوردن خدمات با حفظ کرامت هر شهروند، به گونۀ مؤثر، به موقع و شفاف از وظایف ادارۀ عامه است.»

آقای نادری افزود: «پروسه‌های ادارۀ عامه باید کوتاه، عادلانه و منصافه باشد.»

فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه، گفت که پروسه‌های اداری وقت‌گیر و طولانی عامل فساد و ضیاع وقت می‌شود.

او افزود: «ما یک سلسله از صلاحیت‌ها را به رؤسای مرکزی و رؤسای ولایات تفویض می‌کنیم. پس از این، قسمت اعظم کارها می‌تواند در خود ولایات به پیش برود.»