کارشناس ابلاغ نتایج

 

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم خدمات ملکی به سلسله اعلانات قبلی اینک بست ذیل را به منظور استخدام افراد شایسته و مجرب از طریق رقابت آزاد طبق سیستم جدید رتب و معاش به اعلان رقابتی میگذارد:

شماره عنوان بست رتبه بست ریاست مربوطه تعداد بست تاریخ آغاز اعلان تاریخ ختم اعلان
۱ کارشناس ابلاغ نتایج ۴ بورد تعیینات خدمات ملکی ۱ ۱۸/۷/۱۳۹۸ ۲۹/۷/۱۳۹۸

 

اشخاص واجد الشرایط میتوانند اعم از طبقه ذکور و اناث که تابعیت افغانستان را داشته باشند از تاریخ (۱۸/۷/۱۳۹۸) الی تاریخ ختم اعلان بست (۲۹/۷/۱۳۹۸) فورمه های مخصوص درخواستی را از ساعت (۸:۳۰) قبل از ظهر الی ختم ساعت کار از دفتر توزیع فورم آمریت استخدام ریاست منابع بشری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی واقع دارالامان سرک سناتوریم اخذ و بعد از خانه پری دقیق توأم با کاپی اسناد مطالبه شده طبق رهنمود دوباره بطور هارد کاپی به آمریت استخدام تسلیم نمایند ویا به ویب سایت (www.iarcsc.gov.af)  مراجعه نموده فورم مخصوص درخواستی را اخذ و بعد از خانه پری دقیق توأم با کاپی اسناد مطالبه شده طبق رهنمود بطور سافت کاپی به ایمیل آدرس hr@iarcsc.gov.af ارسال نمایند.

لایحه وظایف بست های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:  
عنوان وظیفه: کارشناس ابلاغ نتایج
بست: ۴
وزارت یا اداره: کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی
بخش: ریاست اجرائیه – بورد تعیینات خدمات ملکی
موقعیت پست: کابل
تعداد پست: ۲
گزارشده به: آمر ابلاغ نتایج و پیگیری پیشنهادات
گزارش­گیری از: ندارد
کد بست: ۶۲-۹۰-۰۶-۰۵۰
تاریخ بازنگری: ۱۳/۰۶/۱۳۹۸

——————————————————————————————————————–

هدف وظیفه: ابلاغ نتایج امتحان بست های عالیرتبه به کاندیدان مربوط

——————————————————————————————————————–

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی، اهداف و استراتژی اداره مربوطه.
 2. اخذ دوسیه کاندیدان واجد شرایط از کمیته تنظیم امتحانات.
 3. حصول اطمینان از تکمیل بودن اسناد کاندیدان و مراحل استخدام ( اعلان، شارت لست و امتحان)
 4. ابلاغ نتیجه امتحان برای کاندیدان موفق ریزرف و ناموفق.
 5. درج معلومات مکمل بست و شهرت کاندیدان موفق و ریزف در دیتابیس مربوط.
 6. ارائه یاد داشت بست های قابل اعلان مجدد بعد از امتحان (مصاحبه) به آمریت تنظیم اعلانات و لوایح.
 7. ارائه پاسخ به مکاتیب بورد رسیدگی به شکایات و ارسال اسناد کاندیدان شاکی و پی گیری مصوبات آن.
 8. تسلیم دهی دوسیه کاندیدان به کارشناس پیگیری پیشنهادات بعد از حصول اطمینان از نبود شکایت.
 9. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت به آمر مستقیم و مقامات ذیصلاح از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه،
 10. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده میشود.

 

———————————————————————————————————————

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۷ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: اداره عامه، مدیریت منابع بشری، اداره تجارت، اقتصاد، پالیسی عامه، مدیریت عمومی، حقوق و علوم سیاسی، احصائیه، حکومتداری خوب، مدیریت دولتی، علوم اجتماعی، ژورنالیزم، ادبیات، شرعیات، جامعه شناسی و به درجه تحصیلی بالاتر ارجحیت داده می شود؛
 2. تجربه کاری مرتبط حداقل یک سال برای لیسانس؛
 3. تسلط کامل به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو ویا دری) و اشنائی (تحریر و تکلم) زبان انگلیسی؛
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

دریافت فورم درخواستی