کارشناس احصائیه و دیتابیس

 

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم خدمات ملکی به سلسله اعلانات قبلی اینک بست ذیل را به منظور استخدام افراد شایسته و مجرب از طریق رقابت آزاد طبق سیستم جدید رتب و معاش به اعلان رقابتی میگذارد:

شماره عنوان بست رتبه بست ریاست مربوطه تعداد بست تاریخ آغاز اعلان تاریخ ختم اعلان
۱ کارشناس احصائیه و دیتابیس ۴ بورد تعیینات خدمات ملکی ۱ ۱۸/۷/۱۳۹۸ ۲۹/۷/۱۳۹۸

 

اشخاص واجد الشرایط میتوانند اعم از طبقه ذکور و اناث که تابعیت افغانستان را داشته باشند از تاریخ (۱۸/۷/۱۳۹۸) الی تاریخ ختم اعلان بست (۲۹/۷/۱۳۹۸) فورمه های مخصوص درخواستی را از ساعت (۸:۳۰) قبل از ظهر الی ختم ساعت کار از دفتر توزیع فورم آمریت استخدام ریاست منابع بشری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی واقع دارالامان سرک سناتوریم اخذ و بعد از خانه پری دقیق توأم با کاپی اسناد مطالبه شده طبق رهنمود دوباره بطور هارد کاپی به آمریت استخدام تسلیم نمایند ویا به ویب سایت (www.iarcsc.gov.af)  مراجعه نموده فورم مخصوص درخواستی را اخذ و بعد از خانه پری دقیق توأم با کاپی اسناد مطالبه شده طبق رهنمود بطور سافت کاپی به ایمیل آدرس hr@iarcsc.gov.af ارسال نمایند.

 

لایحه وظایف پست ­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:  
عنوان وظیفه: کارشناس احصائیه و دیتابیس
بست: ۴
وزارت یا اداره: کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی
بخش مربوطه: بورد تعیینات خدمات ملکی
موقعیت پست: کابل (مرکز)
تعداد پست: ۱
گزارشده به: رئیس اجرائیه بورد تعیینات خدمات ملکی
گزارش­گیر از: ندارد
کد:  
تاریخ بازنگری: ۱۲/۰۶/۱۳۹۸

……………………………………………………………….

هدف وظیفه: جمع آوری، تحلیل، تجزیه و ثبت معلومات برنامه های بورد تعیینات خدمات ملکی و کمک در طراحی پلان و گزارش های ماهوار ربعوار و سالانه.

……………………………………………………………….

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره؛
 2. جمع آوری و ثبت معلومات احصائیوی دقیق در مورد استخدام کارکنان بست های (۱-۸) با استفاده از میکانیزم های مربوطه؛
 3. تحلیل، تجزیه و طبقه بندی معلومات به اساس شاخص های مورد نیاز؛
 4. ترتیب گزارش احصائیه های جمع شده و ارایه آن به مراجع ذیربط جهت اتخاد تصامیم؛
 5. ارائه گذارشات به مراجع ذیربط عند الضرورت بمنظور اتخاذ تصامیم عندالموقع؛
 6. ایجاد و انکشاف دیتابیس جامع به منظور ثبت و تحلیل احصائیه های کارکنان استخدام شده توسط بورد تعیینات خدمات ملکی؛
 7. کنترول و نگهداری تمام معلومات (دیتا) موجود در دیتابیس احصائیوی؛
 8. ایجاد و انکشاف سیستم فایلنگ به شکل هارد و سافت به منظور دسترسی آسان و به موقع به معلومات مورد نیاز؛
 9. تجدید و بروز رسانی دیتابیس های مربوط به کارکنان به منظور تکمیل احصائیه های مربوطه به تفکیک نیازمندی ها؛
 10. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن آمرین ذیصلاح؛
 11. اجرای سایر وظایف که از طرف آمرین ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده میشود.

———————————————————————————————————————-

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۷ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: احصائیه، تکنالوژی معلوماتی، کمپیوتر ساینس، برنامه های کمپیوتری، اداره عامه، مدیریت منابع بشری، اداره تجارت، اقتصاد، مدیریت عمومی و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود؛
 2. تجربه کاری مرتبط حداقل یک سال برای لیسانس؛
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

دریافت فورم درخواستی