کارشناس بازنگری وظیفوی

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم خدمات ملکی به سلسله اعلانات قبلی اینک بست ذیل را به منظور استخدام افراد شایسته و مجرب از طریق رقابت آزاد طبق سیستم جدید رتب و معاش به اعلان رقابتی میگذارد:

شماره عنوان بست رتبه بست ریاست مربوطه تعداد بست تاریخ آغاز اعلان تاریخ ختم اعلان
۱ کارشناس بازنگری وظیفوی ۴ ریاست اصلاح تشکیلات خدمات ملکی ۲ ۱۵/۴/۱۳۹۸ ۲۵/۴/۱۳۹۸

اشخاص واجد الشرایط میتوانند اعم از طبقه ذکور و اناث که تابعیت افغانستان را داشته باشند از تاریخ (۱۵/۴/۱۳۹۸) الی تاریخ ختم اعلان بست (۲۵/۴/۱۳۹۸) فورمه های مخصوص درخواستی را از ساعت (۸:۳۰) قبل از ظهر الی ختم ساعت کار از دفتر توزیع فورم آمریت استخدام ریاست منابع بشری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی واقع دارالامان سرک سناتوریم اخذ و بعد از خانه پری دقیق توأم با کاپی اسناد مطالبه شده طبق رهنمود دوباره بطور هارد کاپی به آمریت استخدام تسلیم نمایند ویا به ویب سایت (www.iarcsc.gov.af) مراجعه نموده فورم مخصوص درخواستی را اخذ و بعد از خانه پری دقیق توأم با کاپی اسناد مطالبه شده طبق رهنمود بطور سافت کاپی به ایمیل آدرس hr@iarcsc.gov.af ارسال نمایند.

بعد از سپری شدن مدت معینه درخواستی پذیرفته نمی شود.

لایحه وظایف بست های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:
عنوان وظیفه: کارشناس بازنگری وظیفوی
بست: ۴
وزارت یا اداره: کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی
بخش: ریاست اصلاح تشکیلات خدمات ملکی
موقعیت پست: کابل (مرکز)
تعداد پست: ۲
گزارشده به: آمر طرح برنامه های اصلاحات و بازنگری وظیفوی
گزارش­گیری از: ندارد
تاریخ بازنگری: ۱۱/۰۴/۱۳۹۸

——————————————————————————————————————–

هدف وظیفه: تحلیل و بررسی اسناد تقنینی مربوطه، ساختار تشکیلاتی، لوایح وظایف و پروسه های کاری وزارت ها و ادارات خدمات ملکی، بمنظور تطبیق اصلاحات و ارایه خدمات متوقعه.

——————————————————————————————————————–

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛
 2. تطبیق میکانیزم ها، اهداف استراتیژیک و استقامت کاری بخش های مربوطه به منظور معیاری سازی حجم و لوایح وظایف ادارات خدمات ملکی؛
 3. مطالعه و تحلیل استراتیژی ادارات خدمات ملکی، اسناد تقنینی و اهداف ادارات، جهت حصول اطمینان از اینکه لوایح وظایف ادارات در مطابقت با آن طرح و طی مراحل گردیده است.
 4. دریافت تداخل وظیفوی، بیکاری های مخفی وزارت ها و ادارات دولتی و ارایه به بخش های ذیربط بمنظور اقدامات بعدی؛
 5. مطالعه و نظر اندازی در لوایح وظایف وزارت ها و ادارات دولتی با در نظرداشت اصل سلسله مراتب استقامت کاری، سیستم کزارش دهی و مقرره تنظیم امور بست های خدمات ملکی؛
 6. ایجاد و انکشاف سیستم فایلنگ منظم اسناد بشکل سافت و هارد بمنظور دسترسی سریع و بموقع به اسناد مورد ضرورت؛
 7. تشریک مساعی با سایر کارشناسان ریاست اصلاح تشکیلات خدمات ملکی در رابطه به پیشبرد بهتر امور یومیه؛
 8. حصول اطمینان از دریافت تشکیل منظور شده وزارت ها و ادارات قبل از بررسی و تحلیل وظیفوی؛
 9. ایجاد میکانیزم موثر در راستای تفکیک و تشخیص لوایح وظایف و مشخص نمودن تخصص کاری هر بست به اساس رشته تحصیلی و تجارب کاری؛
 10. تامین ارتباط و هماهنگی با تمام ادارات خدمات ملکی، جهت طی مراحل ساختارهای تشکیلاتی، ترتیب و بازنگری لوایح وظایف؛
 11. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری اداره؛
 12. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

———————————————————————————————————————

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۷ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. داشتن سند تحصیلی فوق بکلوریا و به درجه تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود؛
 2. تجربه کاری مرتبط حداقل یک سال؛
 3. تسلط کامل به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو ویا دری) و اشنائی (تحریر و تکلم) زبان انگلیسی؛
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

دریافت فورم درخواستی