کارشناس تدقیق و مطالعات موردی

 

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم خدمات ملکی به سلسله اعلانات قبلی اینک بست ذیل را به منظور استخدام افراد شایسته و مجرب از طریق رقابت آزاد طبق سیستم پروژه تغییر به اعلان رقابتی میگذارد: علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (http://lowgrade.iarcsc.com/) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

 

شماره عنوان بست شماره بست
۱ کارشناس تدقیق و مطالعات موردی HR-068

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                     کارشناس تدقیق و مطالعات موردی

بســــت:                          سوم

وزارت/اداره:                      کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی

موقعیت بست:                   کابل

تعداد بست:                      (۱)

بخش مربوطه:                   آمریت تدقیق

گزارشدهی به :                  آمر تدقیق

گزارش گیر از:                     ندارد

اندازه معاش:                    اصل معاش بست+ امتیاز پروژۀ تغییر از قدم اول ۶۳،۰۰۰٫۰۰ افغانی الی قدم پنجم ۸۹،۹۴۴ افغانی (مطابق رهنمود پرداخت امتیازات پروژۀ تغییر)

تاریخ نشروختم اعلان:          ۰۱/۰۴/۱۴۰۰ الی ۱۲/۰۴/۱۴۰۰

 

برنامه تغییر:

پروژه تغییر مستقیماً جوابگو به چهارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان بشمول اولویت انکشافی در مورد سیستم سازی پاسخگو و موثر اداره عامه و همچنان به هدف ایجاد، حفظ و تقویه تخصص گرایی خدمات ملکی میباشد.

هدف کلی پروژه تغییر عبارت است از تقویت ظرفیت وزارت ها و ادارات دارای اولویت از طریق استخدام بست های کلیدی به اساس شایستگی، بهبود مدیریت کارمندان و پلانگذاری بهتر منابع بشری.

پروژه تغییر توسط صندوق وجهی کمک ها برای بازسازی افغانستان (ARTF) و انجمن انکشاف بین المللی (IDA) گروپ بانک جهانی تمویل میگردد و  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نماینده گی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان این پروژه را تطبیق مینماید.

بر اساس پلان استراتیژیک منظورشدۀ منابع بشری، وزارت‌ ها و ادارات برای هر بست دارای متصدی و خالی شامل این پروژه، در شروع هر سال وظایف کلیدی (Key Deliverables) و شواهد اثباتیه (Means of Verification) مطابق به لایحۀ وظایف، اهداف اساسی اداره، در هم‌آهنگی با آمر مستقیم ترتیب و ضم قرار داد کاری شان می‌گردد. ارزیابی اجراآت کارکنان که از این طریق استخدام می‌گردند، درختم هر سال به اساس گزارش منظور شده اجراات کاری شان در مقابل وظایف کلیدی و شواهد اثباتیه صورت می‌گیرد و تمدید قرار داد کاری کارکنان برای سال بعدی مشروط به تکمیل موفقانه این وظایف می باشد.

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی:

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به اساس توافقنامه بن، ماده (۵۰) قانون اساسی و به تأسی از فرمان شماره (۲۵۷) مؤرخ ۲۳/۳/۱۳۸۱ ادارۀ مؤقت افغانستان بمنظور رهبری اصلاحات اداری، تنظیم و طرح پالیسی در مورد اصلاح سیستم اداره عامه و نظارت از تطبیق آن ایجاد گردیده است.

 

 

 

هدف وظیفه تدقیق دوسیه شکایت و ارائه نظریات تکمیلی در مورد آن و مطالعات موردی از تخلفات اداری و ارایه نظریات و پیشنهادات تحلیلی با در نظر داشت اسناد تقنینی.  
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی
وظایف تخصصی ۱٫ تدقیق دوسیه های ارجاع شده از آمریت‌های تحلیل و بررسی شکایات و نظارت از تطبیق و تجدید نظر به مصوبات بورد در مطابقت با قوانین، مقرره ها و طرزالعمل بورد رسیدگی به شکایات خدمات ملکی؛
۲٫ ارایه دوسیه شکایت تدقیق شده به آمر مربوطه جهت ارایه آن به جلسه کمیشنران بورد رسیدگی به شکایات خدمات ملکی؛
۳٫ حصول اطمینان از معیاری بودن مصوبه در مطابقت با کارشناسی و تصمیم نهایی جلسه کمیشنران بورد؛
۴٫ تدقیق و تحلیل گزارشات ارجاع شده از طرف مقام بورد جهت تشخیص مشکلات و ارائه راه حل های مناسب در هماهنگی با آمریت مربوطه؛
۵٫ تشخیص تخلفات اداری و مطالعه موردی (Case Study) شکایات و ارائه راهکارها به آمر مربوطه جهت کمک به روند رسیدگی به شکایات و اصلاح اداره عامه؛
۶٫ ثبت معلومات دوسیه شکایت در دیتابیس بورد رسیدگی به شکایات خدمات ملکی جهت آگاهی مقامات از پیشرفت اجراآت کاری؛
وظایف مدیریتی ۷٫ ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان آمریت جهت تحقق اهداف تعیین شده؛
۸٫ ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت به آمر مستقیم و مقامات ذیصلاح از فعالیت‌ها و دست‌آورد‌های مربوط؛
۹٫ اجرای سایر وظایف مرتبط که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده می‌شود؛
وظایف هماهنگی ۱۰٫ هماهنگی با آمریت های بورد رسیدگی به شکایات و سایر بخش های مرتبط کمیسیون جهت پیشبر به موقع امور محوله.
شرایط استخدام این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۷ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
رشته تحصیلی داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته‌های حقوق، شرعیات(فقه و قانون)، LLB، اداره عامه، پالیسی عامه، مدیریت عمومی، مدیریت منابع بشری از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج از کشور، به درجات بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده می ‌شود.
تجربه کاری داشتن حد اقل دو سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور.
مهارتهای لازم أ. (۵) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (۳) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت.
ب. (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.
موارد تشویقی ۱٫ تسلط به یکی از زبان‌های رسمی کشور ( پشتو یا دری) و زبان انگلیسی؛
۲٫ مهارت‌های کمپیوتری در برنامه‌های مرتبط به وظیفه.
نوت افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق می توانند در صورتیکه معلولیت شخص مانع انجام کار در اداره نگردد، برای احراز این بست درخواست نمایند.

 

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم