کارشناس دیتابیس کارکنان (HRMIS)

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم خدمات ملکی به سلسله اعلانات قبلی اینک بست ذیل را به منظور استخدام افراد شایسته و مجرب از طریق رقابت آزاد طبق سیستم جدید رتب و معاش به اعلان رقابتی میگذارد:

شماره عنوان بست رتبه بست ریاست مربوطه تعداد بست تاریخ آغاز اعلان تاریخ ختم اعلان
۱ کارشناس دیتابیس کارکنان (HRMIS) ۳ ریاست منابع بشری ۱ ۱۵/۴/۱۳۹۸ ۲۵/۴/۱۳۹۸

اشخاص واجد الشرایط میتوانند اعم از طبقه ذکور و اناث که تابعیت افغانستان را داشته باشند از تاریخ (۱۵/۴/۱۳۹۸) الی تاریخ ختم اعلان بست (۲۵/۴/۱۳۹۸) فورمه های مخصوص درخواستی را از ساعت (۸:۳۰) قبل از ظهر الی ختم ساعت کار از دفتر توزیع فورم آمریت استخدام ریاست منابع بشری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی واقع دارالامان سرک سناتوریم اخذ و بعد از خانه پری دقیق توأم با کاپی اسناد مطالبه شده طبق رهنمود دوباره بطور هارد کاپی به آمریت استخدام تسلیم نمایند ویا به ویب سایت (www.iarcsc.gov.af) مراجعه نموده فورم مخصوص درخواستی را اخذ و بعد از خانه پری دقیق توأم با کاپی اسناد مطالبه شده طبق رهنمود بطور سافت کاپی به ایمیل آدرس hr@iarcsc.gov.af ارسال نمایند.

بعد از سپری شدن مدت معینه درخواستی پذیرفته نمی شود.

لایحه وظایف پست ­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:  
عنوان وظیفه: کارشناس دیتابیس کارکنان (HRMIS)
بست: ۳
وزارت یا اداره: کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی
بخش مربوط: ریاست منابع بشری- ریاست عمومی دارالانشاء
موقعیت پست: کابل
تعداد پست: ۱
گزارشده به: آمر ارزیابی اجراآت و سوانح کارکنان
گزارش­گیر از: ندارد
کود بست: ۰۱۷-۱۰-۹۰-۶۲
تاریخ بازنگری: ۰۶/۰۴/۱۳۹۸

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… هدف وظیفه: مدیریت، تنظیم و انکشاف سیستم معلوماتی منابع بشری کمیسیون، حفظ، مراقبت و تامین امنیت دیتا و ارائه بموقع معلومات احصائیوی مورد نیاز به مراجع متقاضی.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

صلاحیت ها و مسئولیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی ریاست جهت تحقق اهداف تعیین شده اداره؛
 2. انکشاف دیتابیس معلوماتی منابع بشری کمیسیون در هماهنگی با ریاست سیستم مدیریت معلومات منابع بشری و تطبیق حکومت داری الکترونیک (HRMIS).
 3. ترتیب فورم های (HRF-1 الی HRF6) مربوط متقاعدین در سیستم الکترونیکی خزینه تقاعد.
 4. جمع آوری، درج و به روز آوری بموقع معلومات امور ذاتی مامورین و کارکنان خدماتی کمیسیون در دیتابیس مربوط.
 5. چک نمودن دیتابیس بعد از ختم فورم های انتری شده جهت رفع خلاها و نواقص.
 6. تامین ارتباط و همآهنگی با ریاست سیستم مدیریت معلومات منابع بشری و تطبیق حکومت داری الکترونیک و سایر ادارات ذیربط در امر تحقق پالیسی اداره راجع به ایجاد و انکشاف سیستم معلوماتی منابع بشری.
 7. طرح و دیزاین فورمه ها و جداول احصائیوی مورد نیاز و ارائه آن به رئیس منابع بشری جهت تائیدی.
 8. ترتیب وخانه پری فورمه های احصائیوی واصله و ارسال بموقع آن به مراجع ذیربط.
 9. دوسیه بندی منظم اسناد مربوط دیتابیس به منظور حفظ و نگهداری آن.
 10. تامین هماهنگی با مسئولین تخنیکی ریاست عمومی خزینه تقاعد بمنظور فعال نگهداشتن سیستم الکترونیکی تقاعد.
 11. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت به مقامات ذیصلاح از فعالیت ها و دستاورد های مربوط.
 12. اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده می شود.

————————————————————————————————————————

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۷ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: کمپیوتر ساینس، تکنالوژی معلوماتی، برنامه های کمپیوتری، سیستم های معلوماتی، انکشاف دیتابیس و به درجات بلندتر تحصیلی در رشته فوق الذکر ارجحیت داده می شود؛
 2. تجربه کاری مرتبط به وظیفه حداقل دو سال؛
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

دریافت فورم درخواستی