کارشناس مرکز امتحانات

 

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم خدمات ملکی به سلسله اعلانات قبلی اینک بست ذیل را به منظور استخدام افراد شایسته و مجرب از طریق رقابت آزاد طبق سیستم جدید رتب و معاش به اعلان رقابتی میگذارد: علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (http://lowgrade.iarcsc.com/) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

 

شماره عنوان بست شماره بست
۱ کارشناس مرکز امتحانات HR-020

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                     کارشناس مرکز امتحانات

بســــت:                           سوم

وزارت/اداره:                      کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی

موقعیت بست:                   کابل

تعداد بست:                      (۲)

بخش مربوطه:                   ریاست اجرائیه – بورد تعیینات خدمات ملکی

گزارشدهی به :                  آمر مرکز امتحانات

گزارش گیر از:                     ندارد

تاریخ نشروختم اعلان:          ۲۶/۰۶/۱۳۹۹ الی ۰۶/۰۷/۱۳۹۹

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

هدف وظیفه: مدیریت و تنظیم مرکز امتحانات الکترونیکی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

وظایف تخصصی:

 1. تطبیق میکانیزم ها، اهداف استراتیژیک و استقامت کاری بخش های مربوطه به منظور معیاری سازی مرکز امتحانات؛
 2. نظارت از روند امتحان الکترونیکی و ناظران اداره های مربوطه به منظور امنیت سیستم و محتوی امتحانات؛
 3. جلوگیری از دسترسی‌های غیر مجاز به دارایی‌های مرکز امتحانات و دسترسی‌های غیر مجاز، افشا، تغییر، تخریب یا دخالت افراد در مرکز امتحانات؛
 4. ترتیب حاضری کاندیدان و ارائه پریزنتیشن معلوماتی به کاندیدان قبل از امتحان و راهنمایی آن‌ها به محل برگزاری امتحان الکترونیکی؛
 5. دریافت نتیجه و گزارش امتحان الکترونیکی متقاضیان از مسؤولین تخنیکی تدوین محتوا و تعیین پنج بهترین و اعلان آن به متقاضیان؛
 6. ترتیب دعوتنامه‌ها و اطلاع دهی و دعوت متقاضیان موفق امتحان الکترونیکی به مرحله مصاحبه؛
 7. ایجاد سهولت‌های لازم برای متقاضیان امتحان و اعضای کمیته امتحانات و ترتیب مسایل تدارکاتی آن؛
 8. تأمین ارتباط و هماهنگی با آمریت هماهنگی و تنظیم امتحانات و آمریت اطلاعات و ارتباط عامه کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی و سایر بخش های اداره؛
 9. نظارت و کنترول مستمر از فعالیت‌های انجام شده در مراکز امتحانات،
 10. ترتیب و تنظیم مقررات برگزاری امتحانات الکترونیکی به منظور برگزاری بهتر امتحانات الکترونیکی و مصاحبه؛
 11. دریافت شکایت‎های متقاضیان از مرکز امتحانات و بررسی، مطالعه و پیگیری آن؛

وظایف مدیریتی:

 1. تهیه وترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان آمریت جهت بدست آوردن نتایج متوقعه؛
 2. ارائه مشوره های مسلکی و اتخاذ تصمیم در امر تحقق اهداف و پروگرام های اداره مربوطه؛س
 3. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وعندالضرورت غرض آگاهی مقامات از فعالیت ها و دست آورد های مربوط؛
 4. اجرای سایر وظایف مرتبط که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده می شود.

وظایف هماهنگی:

 1. تامین ارتباط و همآهنگی با سایر بخش های مرتبط جهت پیشبرد امور محوله

————————————————————————————————————-

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۷ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. رشته تحصیلی: حد اقل داشتن سند تحصیلی لیسانس دریکی از رشته های: کمپیوتر ساینس، تکنالوژی معلوماتی، پروگرام های کمپیوتری، اقتصاد، اداره عامه، پالیسی عامه، اداره و تجارت، علوم اجتماعی، حقوق و علوم سیاسی، ادبیات، تعلیم و تربیه، از مؤسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج از کشور، به درجات بلندتر تحصیلی در رشته های فوق ارجحیت داده می شود؛
 2. تجربه کاری: حد اقل دو سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه
 3. مهارت های لازم: تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو یا دری) و آشنایی ( تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی و مهارت درپروگرامهای کمپیوتری مرتبط به وظیفه.

نوت: افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند برای احراز این بست درخواست نمایند؛

 1. موارد تشویقی:

الف. (۵) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت

 • (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام

__________________________________________________________________________

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم