کارشناس نظارت از تعیینات

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم خدمات ملکی به سلسله اعلانات قبلی اینک بست ذیل را به منظور استخدام افراد شایسته و مجرب از طریق رقابت آزاد طبق سیستم جدید رتب و معاش به اعلان رقابتی میگذارد:

شماره عنوان بست رتبه بست ریاست مربوطه تعداد بست تاریخ آغاز اعلان تاریخ ختم اعلان
۱ کارشناس نظارت از تعیینات ۳ بورد تعیینات خدمات ملکی ۲ ۱۸/۷/۱۳۹۸ ۲۹/۷/۱۳۹۸

 

اشخاص واجد الشرایط میتوانند اعم از طبقه ذکور و اناث که تابعیت افغانستان را داشته باشند از تاریخ (۱۸/۷/۱۳۹۸) الی تاریخ ختم اعلان بست (۲۹/۷/۱۳۹۸) فورمه های مخصوص درخواستی را از ساعت (۸:۳۰) قبل از ظهر الی ختم ساعت کار از دفتر توزیع فورم آمریت استخدام ریاست منابع بشری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی واقع دارالامان سرک سناتوریم اخذ و بعد از خانه پری دقیق توأم با کاپی اسناد مطالبه شده طبق رهنمود دوباره بطور هارد کاپی به آمریت استخدام تسلیم نمایند ویا به ویب سایت (www.iarcsc.gov.af)  مراجعه نموده فورم مخصوص درخواستی را اخذ و بعد از خانه پری دقیق توأم با کاپی اسناد مطالبه شده طبق رهنمود بطور سافت کاپی به ایمیل آدرس hr@iarcsc.gov.af ارسال نمایند.

لایحه وظایف پست ­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:  
عنوان وظیفه: کارشناس نظارت از تعیینات
بست: ۳
وزارت یا اداره: کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی
بخش مربوط: آمریت عمومی نظارت از تعیینات – بورد تعیینات خدمات ملکی
موقعیت پست: کابل
تعداد پست: ۲
گزارشده به: آمر عمومی نظارت از تعیینات
گزارش­گیر از: ندارد
کود بست: ۶۲-۹۰-۰۵-۰۰۶
تاریخ بازنگری:  

……………………………………………………………

هدف وظیفه: نظارت از پروسه استخدام کارکنان پائین رتبه بمنظور تحقق اسناد تقنینی، طرزالعمل تعیینات کارکنان خدمات ملکی و سایر پالیسی های مربوط.

……………………………………………………………

صلاحیت ها و مسئولیت های وظیفوی:

۱٫                ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار وسالانه در مطابقت با پلان آمریت عمومی جهت نیل به اهداف تعین شده اداره؛

۲٫                اشتراک در کمیته تعیینات بمنظور نظارت از پروسه استخدام و تطبیق پالیسی های خدمات ملکی؛

۳٫                حصول اطمینان از تشکیل منظورشده وزارت/اداره دولتی توسط مقام عالی ریاست جمهوری بعد از تائید کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی و اعلان بست های پائین رتبه (۳ الی ۸) تحت ریفورم؛

۴٫                بررسی اسناد کاندیدان وشارت لست بست های پائین رتبه اعلان شده دروزارت/ادارات دولتی جهت طی مراحل بعدی؛

۵٫                نظارت از مصاحبه باکاندیدان شارت لست شده بست های پائین رتبه؛

۶٫                اخذ جداول احصائیوی بست های مصاحبه شده از وزارت ها /ادارات دولتی جهت اطمینان استخدام ازبست های رقابتی؛

۷٫                پی گیری ازطی مراحل اسناد کاندیدان مؤفق جهت طی مراحل بعدی دروزارت ها/ادارات دولتی؛

۸٫                ارائه گزارش ازاستخدام کاندیدان مؤفق و نامؤفق درجریان رقابت آزاد به آمریت عمومی نظارت از تعیینات کارکنان پائین رتبه و کمیته های تعینات وزارت خانه ها وادارات مستقل مربوط؛

۹٫                ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وعندالضرورت غرض آگاهی مقامات از فعالیت ها و دست آورد های مربوط؛

۱۰٫            اجرای سایر وظایف مرتبط که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده می شود.

————————————————————————————————————-

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۷ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

۱٫                داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: مدیریت منابع بشری، اقتصاد، اداره عامه، اداره تجارت، پالیسی عامه، مدیریت عمومی، حقوق، حکومت داری و به درجات بلندتر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده می شود؛

۲٫                تجربه کاری مرتبط حد اقل دو سال؛

۳٫                تسلط به یکی از زبا ن های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم ) با زبان انگلیسی؛

۴٫                مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

 


دریافت فورم درخواستی