کارشناس هماهنگی و معلومات

 

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم خدمات ملکی به سلسله اعلانات قبلی اینک بست ذیل را به منظور استخدام افراد شایسته و مجرب از طریق رقابت آزاد طبق سیستم جدید رتب و معاش به اعلان رقابتی میگذارد:

شماره عنوان بست رتبه بست ریاست مربوطه تعداد بست تاریخ آغاز اعلان تاریخ ختم اعلان
۱ کارشناس هماهنگی و معلومات ۳ بورد تعیینات خدمات ملکی ۱ ۱۸/۷/۱۳۹۸ ۲۹/۷/۱۳۹۸

 

اشخاص واجد الشرایط میتوانند اعم از طبقه ذکور و اناث که تابعیت افغانستان را داشته باشند از تاریخ (۱۸/۷/۱۳۹۸) الی تاریخ ختم اعلان بست (۲۹/۷/۱۳۹۸) فورمه های مخصوص درخواستی را از ساعت (۸:۳۰) قبل از ظهر الی ختم ساعت کار از دفتر توزیع فورم آمریت استخدام ریاست منابع بشری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی واقع دارالامان سرک سناتوریم اخذ و بعد از خانه پری دقیق توأم با کاپی اسناد مطالبه شده طبق رهنمود دوباره بطور هارد کاپی به آمریت استخدام تسلیم نمایند ویا به ویب سایت (www.iarcsc.gov.af)  مراجعه نموده فورم مخصوص درخواستی را اخذ و بعد از خانه پری دقیق توأم با کاپی اسناد مطالبه شده طبق رهنمود بطور سافت کاپی به ایمیل آدرس hr@iarcsc.gov.af ارسال نمایند.

 

لایحه وظایف بست های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:  
عنوان وظیفه: کارشناس هماهنگی و معلومات
بست: ۳
وزارت یا اداره: کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی
بخش: بورد تعیینات خدمات ملکی
موقعیت پست: کابل
تعداد پست: ۱
گزارشده به: آمر اداری
گزارش ­گیری از: ندارد
کود بست:  
تاریخ بازنگری: ۱۲/۰۶/۱۳۹۸

————————————————————————–

هدف وظیفه: هماهنگی و تامین ارتباطات کاری بورد تعیینات خدمات ملکی با دفاتر مرکزی و ولایتی.

————————————————————————–

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛
 2. هماهنگی لازم جهت تدویر جلسات با بخش منابع بشری و کمیته های تعیینات به منظور مدیریت سالم روند استخدام؛
 3. هماهنگی و تامین ارتباط بورد تعیینات خدمات ملکی با وزارت ها، ادارات و دفاتر مرکزی و ولایتی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی؛
 4. تامین ارتباط با اعضای جامعه مدنی، متخصصین، اساتید پوهنتون ها و اهل خبره به منظور اشتراک در روند استخدام بست های عالی رتبه خدمات ملکی؛
 5. جمع آوری و تحلیل مشکلات و درخواستی های کاندیدان ولایتی بست های پاین و ارایه آن به رئیس اجرایه جهت رسیدگی لازم؛
 6. جمع آوری و بررسی درخواست های کاندیداهای شاکی بست های پایین رتبه از ولایات و ارائه آن به ریاست اجرائیه بورد تعیینات خدمات ملکی؛
 7. تنظیم و فراهم آوری زمینه های نظارت از اجراآت کارکنان ریاست ها و آمریت های ولایتی کمیسیون اصلاحات اداری در خصوص نظارت ازروند استخدام؛
 8. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری اداره؛
 9. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده می‌شود.

———————————————————————————————————————

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۷ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: ارتباطات، ژورنالیزم، ادبیات، حقوق، اقتصاد، اداره عامه، اداره تجارت، جامعه شناسی، پالیسی عامه، مدیریت عمومی، مدیریت اطلاعات و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده می‌شود؛
 2. تجربه کاری مرتبط حداقل دو سال؛
 3. تسلط کامل به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو ویا دری) و اشنائی (تحریر و تکلم) زبان انگلیسی؛
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

دریافت فورم درخواستی