کمیسیون دسترسی به اطلاعات بتعداد دو بست خویش را به اعلان رقابتی گذاشت

کمیسیون دسترسی به اطلاعات بتعداد دو بست خویش را از طریق ویب سایت خویش به اعلان رقابتی گذاشت.

متقاضیان محترم میتوانند برای معلومایت بیشتر به ویب سایت کمیسیون دسترسی به اطلاعات مراجعه نمایند.

لنک بست های اعلان شده:

 https://aic.gov.af/dr/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA