کمیسیون و وزارت معارف تفاهم‌نامۀ همکاری امضاء کردند

 

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و وزارت معارف تفاهم‌نامۀ همکاری امضاء کردند. بر اساس این تفاهم‌نامه، وزارت معارف در زمینۀ بازنگری ساختارها و وظایف در این وزارت، ایجاد و فعال‌سازی سیستم معلومات مدیریت منابع بشری و تطبیق کامل نتایج امتحانات جمعی با کمیسیون همکاری می‌کند.

احمدنادر نادری، رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در مراسم امضای این تفاهم‌نامه گفت: «در گذشته بیش‌تر این معمول بوده که هر اداره به صورت یک جزیرۀ جدا فعالیت می‌کرد، اما توسعۀ افغانستان، نیازمند این است که تمام دستگاه دولت و حکومت، به عنوان بخش اجرایی، باید به صورت هم‌آهنگ، یک‌جا و جعمی عمل کنند. دست‌رسی به اهداف انکشافی نیازمند کار جمعی تمام دستگاه برای رسیدن به هدف مشترک است.»

آقای نادری افزود: «معلومات کارکنان خدمات ملکی در کل دستگاه خدمات ملکی افغانسان سازمان‌یافته، ساختارمند، منظم و منسجم نیست. بنا بر این، ما آغاز کردیم تا مدیریت منابع انسانی را در خدمات ملکی افزایش دهیم. در بعضی از ولسوالی‌ها و نقاط دوردست، یک تعداد افراد، به عنوان افراد خیالی اگر وجود داشته باشند، باید جلوشان گرفته شود و منابع به صورت مؤثر استفاده شود.»

به گفتۀ آقای نادری، تشکیل وزارت معارف باید متناسب با نیاز آموزشی باشد.

میرویس بلخی، سرپرست وزارت معارف گفت: «اگر اصلاحات اداری به صورت درست و اصولی در معارف اجرا شود، در واقع ۳۰۰ هزار کارمند ما در تمام ادارۀ افغانستان اصلاح شده و در حدود هفتاد درصد اصلاحات در ادارۀ افغانستان به میان می‌آید.»

آقای بلخی افزود: «فعالیت‌هایی چون بحث اصلاحات ساختاری و غیرمتمرکز کردن معارف، بخش عمدۀ کارهای امسال ما را می‌سازد و این مستلزم حمایت بی‌دریغ کمیسیون است تا ما افراد توانا، باظرفیت و متعهد را شامل معارف بسازیم.  در آخر دهۀ معارف، غایت امر این است که یک معارف پویا و معیاری تقدیم جامعۀ افغانستان شود.»

در تفاهم‌نامه آمده است که وزارت معارف متخصصان خویش را به منظور تشکیل گروه‌های کاری مشترک، برای پیش‌برد روند بازنگری وظیفوی و ساختاری وزارت معارف معرفی و این روند را رهبری می‌کند.

وزارت معارف هم‌چنان اقدامات جانبی و حمایتی را برای تسریع پروسۀ بایومیتریک کارکنان وزارت معارف در سطح مرکز و ولایات روی دست خواهد گرفت.

به همین گونه، وزارت معارف توافق کرده است که نتایج امتحانات جمعی را در مربوطات این وزارت به طور کامل و به زودترین فرصت تطبیق می‌کند.